Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 10:2

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
2
וַיַּדְבְּק֣וּ פְלִשְׁתִּ֔ים אַחֲרֵ֥י שָׁא֖וּל וְאַחֲרֵ֣י בָנָ֑יו וַיַּכּ֣וּ פְלִשְׁתִּ֗ים אֶת־יֹונָתָ֧ן וְאֶת־אֲבִינָדָ֛ב וְאֶת־מַלְכִּי־שׁ֖וּעַ בְּנֵ֥י שָׁאֽוּל׃

wayȧdĕbĕ̇q֣ẇ pĕlişĕ̌ţi̇֔ym ʼaẖàré֥y şá̌ʼ֖ẇl wĕʼaẖàré֣y báná֑yw wayȧk֣̇ẇ pĕlişĕ̌ţi̇֗ym ʼeţ־yòwnáţá֧n wĕʼeţ־ʼàbiynádá֛b wĕʼeţ־malĕki̇y־ş֖̌ẇʻa bĕ̇né֥y şá̌ʼֽẇl׃