Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 17:12

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
12
ה֥וּא יִבְנֶה־לִּ֖י בָּ֑יִת וְכֹנַנְתִּ֥י אֶת־כִּסְאֹ֖ו עַד־עֹולָֽם׃

h֥ẇʼ yibĕneh־li֖̇y bá֑̇yiţ wĕkònanĕţi֥̇y ʼeţ־ki̇sĕʼò֖w ʻad־ʻòwláֽm׃