Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 1 Chronicles 26:21

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
21
בְּנֵ֣י לַ֠עְדָּן בְּנֵ֨י הַגֵּרְשֻׁנִּ֜י לְלַעְדָּ֗ן רָאשֵׁ֧י הָאָבֹ֛ות לְלַעְדָּ֥ן הַגֵּרְשֻׁנִּ֖י יְחִיאֵלִֽי׃

bĕ̇né֣y la֠ʻĕdá̇n bĕ̇né֨y hagé̇rĕşǔni̇֜y lĕlaʻĕdá̇֗n ráʼşé֧̌y háʼábò֛wţ lĕlaʻĕdá֥̇n hagé̇rĕşǔni֖̇y yĕẖiyʼéliֽy׃