Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Chronicles 31:7

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
7
בַּחֹ֨דֶשׁ֙ הַשְּׁלִשִׁ֔י הֵחֵ֥לּוּ הָעֲרֵמֹ֖ות לְיִסֹּ֑וד וּבַחֹ֥דֶשׁ הַשְּׁבִיעִ֖י כִּלּֽוּ׃ ס

bȧẖò֨deş̌֙ haşĕ̇̌lişǐ֔y héẖé֥l̇ẇ háʻàrémò֖wţ lĕyisò֑̇wd ẇbaẖò֥deş̌ haşĕ̇̌biyʻi֖y ki̇lֽ̇ẇ׃ s