Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia 2 Kings 13:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וַיִּשְׁכַּ֤ב יְהֹֽואָחָז֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַֽיִּקְבְּרֻ֖הוּ בְּשֹׁמְרֹ֑ון וַיִּמְלֹ֛ךְ יֹואָ֥שׁ בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

wayi̇şĕ̌kȧ֤b yĕhòֽwʼáẖáz֙ ʻim־ʼàbòţá֔yw waֽyi̇qĕbĕ̇ru֖hẇ bĕ̇şò̌mĕrò֑wn wayi̇mĕlò֛kĕ yòwʼá֥ş̌ bĕ̇nò֖w ţȧẖĕţáֽ̇yw׃ p