Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:30

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
30
וַאֲנָ֗ה לָ֤א בְחָכְמָה֙ דִּֽי־אִיתַ֥י בִּי֙ מִן־כָּל־חַיַּיָּ֔א רָזָ֥א דְנָ֖ה גֱּלִ֣י לִ֑י לָהֵ֗ן עַל־דִּבְרַת֙ דִּ֤י פִשְׁרָא֙ לְמַלְכָּ֣א יְהֹודְע֔וּן וְרַעְיֹונֵ֥י לִבְבָ֖ךְ תִּנְדַּֽע׃

waʼàná֗h lá֤ʼ bĕẖákĕmáh֙ diֽ̇y־ʼiyţa֥y bi̇y֙ min־ká̇l־ẖayȧyá̇֔ʼ rázá֥ʼ dĕná֖h gè̇li֣y li֑y láhé֗n ʻal־di̇bĕraţ֙ di֤̇y pişĕ̌ráʼ֙ lĕmalĕká֣̇ʼ yĕhòwdĕʻ֔ẇn wĕraʻĕyòwné֥y libĕbá֖kĕ ţi̇nĕdȧֽʻ׃