Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 2:38

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
38
וּבְכָל־דִּ֣י דָאֲרִין בְּֽנֵי־אֲ֠נָשָׁא חֵיוַ֨ת בָּרָ֤א וְעֹוף־שְׁמַיָּא֙ יְהַ֣ב בִּידָ֔ךְ וְהַשְׁלְטָ֖ךְ בְּכָלְּהֹ֑ון אַנְתָּה ה֔וּא רֵאשָׁ֖ה דִּ֥י דַהֲבָֽא׃

ẇbĕkál־di֣̇y dáʼàriyn bĕֽ̇néy־ʼà֠náşá̌ʼ ẖéywa֨ţ bá̇rá֤ʼ wĕʻòwp־şĕ̌mayá̇ʼ֙ yĕha֣b bi̇ydá֔kĕ wĕhaşĕ̌lĕtá֖kĕ bĕ̇kálĕ̇hò֑wn ʼanĕţá̇h h֔ẇʼ réʼşá֖̌h di֥̇y dahàbáֽʼ׃