Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Daniel 6:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
וְעֵ֤לָּא מִנְּהֹון֙ סָרְכִ֣ין תְּלָתָ֔א דִּ֥י דָנִיֵּ֖אל חַֽד־מִנְּהֹ֑ון דִּֽי־לֶהֱוֹ֞ן אֲחַשְׁדַּרְפְּנַיָּ֣א אִלֵּ֗ין יָהֲבִ֤ין לְהֹון֙ טַעְמָ֔א וּמַלְכָּ֖א לָֽא־לֶהֱוֵ֥א נָזִֽק׃

wĕʻé֤lá̇ʼ minĕ̇hòwn֙ sárĕki֣yn ţĕ̇láţá֔ʼ di֥̇y dániyé֖̇ʼl ẖaֽd־minĕ̇hò֑wn diֽ̇y־lehèwò֞n ʼàẖaşĕ̌dȧrĕpĕ̇nayá֣̇ʼ ʼilé̇֗yn yáhàbi֤yn lĕhòwn֙ taʻĕmá֔ʼ ẇmalĕká֖̇ʼ láֽʼ־lehèwé֥ʼ náziֽq׃