Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Ezra 7:21

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
21
וּ֠מִנִּי אֲנָ֞ה אַרְתַּחְשַׁ֤סְתְּא מַלְכָּא֙ שִׂ֣ים טְעֵ֔ם לְכֹל֙ גִּזַּֽבְרַיָּ֔א דִּ֖י בַּעֲבַ֣ר נַהֲרָ֑ה דִּ֣י כָל־דִּ֣י יִ֠שְׁאֲלֶנְכֹון עֶזְרָ֨א כָהֲנָ֜ה סָפַ֤ר דָּתָא֙ דִּֽי־אֱלָ֣הּ שְׁמַיָּ֔א אָסְפַּ֖רְנָא יִתְעֲבִֽד׃

ẇ֠mini̇y ʼàná֞h ʼarĕţȧẖĕşǎ֤sĕţĕ̇ʼ malĕká̇ʼ֙ şî֣ym tĕʻé֔m lĕkòl֙ gi̇zȧֽbĕrayá̇֔ʼ di֖̇y bȧʻàba֣r nahàrá֑h di֣̇y kál־di֣̇y yi֠şĕ̌ʼàlenĕkòwn ʻezĕrá֨ʼ káhàná֜h sápa֤r dá̇ţáʼ֙ diֽ̇y־ʼèlá֣ḣ şĕ̌mayá̇֔ʼ ʼásĕpȧ֖rĕnáʼ yiţĕʻàbiֽd׃