Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 51:5

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
5
קָרֹ֤וב צִדְקִי֙ יָצָ֣א יִשְׁעִ֔י וּזְרֹעַ֖י עַמִּ֣ים יִשְׁפֹּ֑טוּ אֵלַי֙ אִיִּ֣ים יְקַוּ֔וּ וְאֶל־זְרֹעִ֖י יְיַחֵלֽוּן׃

qárò֤wb ẕidĕqiy֙ yáẕá֣ʼ yişĕ̌ʻi֔y ẇzĕròʻa֖y ʻami֣̇ym yişĕ̌pò֑̇tẇ ʼélay֙ ʼiyi֣̇ym yĕqaẇ֔ẇ wĕʼel־zĕròʻi֖y yĕyaẖélֽẇn׃