Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Isaiah 6:3

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
3
וְקָרָ֨א זֶ֤ה אֶל־זֶה֙ וְאָמַ֔ר קָדֹ֧ושׁ׀ קָדֹ֛ושׁ קָדֹ֖ושׁ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֑ות מְלֹ֥א כָל־הָאָ֖רֶץ כְּבֹודֹֽו׃

wĕqárá֨ʼ ze֤h ʼel־zeh֙ wĕʼáma֔r qádò֧wş̌׀ qádò֛wş̌ qádò֖wş̌ yĕhwá֣h ẕĕbáʼò֑wţ mĕlò֥ʼ kál־háʼá֖reẕ kĕ̇bòwdòֽw׃