Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Nahum 3:14

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
14
מֵ֤י מָצֹור֙ שַֽׁאֲבִי־לָ֔ךְ חַזְּקִ֖י מִבְצָרָ֑יִךְ בֹּ֧אִי בַטִּ֛יט וְרִמְסִ֥י בַחֹ֖מֶר הַחֲזִ֥יקִי מַלְבֵּֽן׃

mé֤y máẕòwr֙ şǎֽʼàbiy־lá֔kĕ ẖazĕ̇qi֖y mibĕẕárá֑yikĕ bò֧̇ʼiy bati֛̇yt wĕrimĕsi֥y baẖò֖mer haẖàzi֥yqiy malĕbéֽ̇n׃