Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Biblia Hebraica Stuttgartiensia Numbers 36:9

Torah
Earlier Prophets (Neviim Rishonim)
Writings
Later Prophets (Neviim Aharonim)
Chapter
Verses
9
וְלֹֽא־תִסֹּ֧ב נַחֲלָ֛ה מִמַּטֶּ֖ה לְמַטֶּ֣ה אַחֵ֑ר כִּי־אִישׁ֙ בְּנַ֣חֲלָתֹ֔ו יִדְבְּק֕וּ מַטֹּ֖ות בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

wĕlòֽʼ־ţisò֧̇b naẖàlá֛h mimȧtė֖h lĕmatė֣h ʼaẖé֑r ki̇y־ʼiyş̌֙ bĕ̇na֣ẖàláţò֔w yidĕbĕ̇q֕ẇ matò֖̇wţ bĕ̇né֥y yişĕ̂ráʼéֽl׃