Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthiens 12:6

New Testament
Chapter
Verses
1
Περὶ δὲ τῶν πνευματικῶν, ἀδελφοί, οὐ θέλω ὑμᾶς ἀγνοεῖν.

Perì dè tō̂n pneumatikō̂n, adelphoí, ou thélō hymâs agnoeîn.

2
Οἴδατε ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε πρὸς τὰ εἴδωλα τὰ ἄφωνα ὡς ἂν ἤγεσθε ἀπαγόμενοι.

Oídate hóti hóte éthnē ē̂te pròs tà eídōla tà áphōna hōs àn ḗgesthe apagómenoi.

3
διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς ἐν πνεύματι θεοῦ λαλῶν λέγει, ’Ανάθεμα ’Ιησοῦς, καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν, Κύριος ’Ιησοῦς, εἰ μὴ ἐν πνεύματι ἁγίῳ.

diò gnōrízō hymîn hóti oudeìs en pneúmati theoû lalō̂n légei, ’Anáthema ’Iēsoûs, kaì oudeìs dýnatai eipeîn, Kýrios ’Iēsoûs, ei mḕ en pneúmati hagíōi.

4
Διαιρέσεις δὲ χαρισμάτων εἰσίν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα·

Diairéseis dè charismátōn eisín, tò dè autò pneûma:

5
καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσιν, καὶ ὁ αὐτὸς κύριος·

kaì diairéseis diakoniō̂n eisin, kaì ho autòs kýrios:

6
καὶ διαιρέσεις ἐνεργημάτων εἰσίν, ὁ δὲ αὐτὸς θεός, ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν.

kaì diairéseis energēmátōn eisín, ho dè autòs theós, ho energō̂n tà pánta en pâsin.

7
ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις τοῦ πνεύματος πρὸς τὸ συμφέρον.

hekástōi dè dídotai hē phanérōsis toû pneúmatos pròs tò symphéron.

8
ᾧ μὲν γὰρ διὰ τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ τὸ αὐτὸ πνεῦμα,

hō̂i mèn gàr dià toû pneúmatos dídotai lógos sophías, állōi dè lógos gnṓseōs katà tò autò pneûma,

9
ἑτέρῳ πίστις ἐν τῷ αὐτῷ πνεύματι, ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἰαμάτων ἐν τῷ ἑνὶ πνεύματι,

hetérōi pístis en tō̂i autō̂i pneúmati, állōi dè charísmata iamátōn en tō̂i henì pneúmati,

10
ἄλλῳ δὲ ἐνεργήματα δυνάμεων, ἄλλῳ [δὲ] προφητεία, ἄλλῳ [δὲ] διακρίσεις πνευμάτων, ἑτέρῳ γένη γλωσσῶν, ἄλλῳ δὲ ἑρμηνεία γλωσσῶν·

állōi dè energḗmata dynámeōn, állōi [dè] prophēteía, állōi [dè] diakríseis pneumátōn, hetérōi génē glōssō̂n, állōi dè hermēneía glōssō̂n:

11
πάντα δὲ ταῦτα ἐνεργεῖ τὸ ἓν καὶ τὸ αὐτὸ πνεῦμα, διαιροῦν ἰδίᾳ ἑκάστῳ καθὼς βούλεται.

pánta dè taûta energeî tò hèn kaì tò autò pneûma, diairoûn idíāi hekástōi kathṑs boúletai.

12
Καθάπερ γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει, πάντα δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα ἕν ἐστιν σῶμα, οὕτως καὶ ὁ Χριστός·

Katháper gàr tò sō̂ma hén estin kaì mélē pollà échei, pánta dè tà mélē toû sṓmatos pollà ónta hén estin sō̂ma, hoútōs kaì ho Christós:

13
καὶ γὰρ ἐν ἑνὶ πνεύματι ἡμεῖς πάντες εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν, εἴτε ’Ιουδαῖοι εἴτε ῞Ελληνες, εἴτε δοῦλοι εἴτε ἐλεύθεροι, καὶ πάντες ἓν πνεῦμα ἐποτίσθημεν.

kaì gàr en henì pneúmati hēmeîs pántes eis hèn sō̂ma ebaptísthēmen, eíte ’Ioudaîoi eíte ῞Ellēnes, eíte doûloi eíte eleútheroi, kaì pántes hèn pneûma epotísthēmen.

14
καὶ γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν ἓν μέλος ἀλλὰ πολλά.

kaì gàr tò sō̂ma ouk éstin hèn mélos allà pollá.

15
ἐὰν εἴπῃ ὁ πούς, ῞Οτι οὐκ εἰμὶ χείρ, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

eàn eípēi ho poús, ῞Oti ouk eimì cheír, ouk eimì ek toû sṓmatos, ou parà toûto ouk éstin ek toû sṓmatos:

16
καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ οὖς, ῞Οτι οὐκ εἰμὶ ὀφθαλμός, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ σώματος, οὐ παρὰ τοῦτο οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σώματος·

kaì eàn eípēi tò oûs, ῞Oti ouk eimì ophthalmós, ouk eimì ek toû sṓmatos, ou parà toûto ouk éstin ek toû sṓmatos:

17
εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός, ποῦ ἡ ἀκοή; εἰ ὅλον ἀκοή, ποῦ ἡ ὄσφρησις;

ei hólon tò sō̂ma ophthalmós, poû hē akoḗ? ei hólon akoḗ, poû hē ósphrēsis?

18
νυνὶ δὲ ὁ θεὸς ἔθετο τὰ μέλη, ἓν ἕκαστον αὐτῶν, ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν.

nynì dè ho theòs étheto tà mélē, hèn hékaston autō̂n, en tō̂i sṓmati kathṑs ēthélēsen.

19
εἰ δὲ ἦν τὰ πάντα ἓν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα;

ei dè ē̂n tà pánta hèn mélos, poû tò sō̂ma?

20
νῦν δὲ πολλὰ μὲν μέλη, ἓν δὲ σῶμα.

nŷn dè pollà mèn mélē, hèn dè sō̂ma.

21
οὐ δύναται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς εἰπεῖν τῇ χειρί, Χρείαν σου οὐκ ἔχω, ἢ πάλιν ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσίν, Χρείαν ὑμῶν οὐκ ἔχω·

ou dýnatai dè ho ophthalmòs eipeîn tē̂i cheirí, Chreían sou ouk échō, ḕ pálin hē kephalḕ toîs posín, Chreían hymō̂n ouk échō:

22
ἀλλὰ πολλῷ μᾶλλον τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν,

allà pollō̂i mâllon tà dokoûnta mélē toû sṓmatos asthenéstera hypárchein anankaîá estin,

23
καὶ ἃ δοκοῦμεν ἀτιμότερα εἶναι τοῦ σώματος, τούτοις τιμὴν περισσοτέραν περιτίθεμεν, καὶ τὰ ἀσχήμονα ἡμῶν εὐσχημοσύνην περισσοτέραν ἔχει,

kaì hà dokoûmen atimótera eînai toû sṓmatos, toútois timḕn perissotéran peritíthemen, kaì tà aschḗmona hēmō̂n euschēmosýnēn perissotéran échei,

24
τὰ δὲ εὐσχήμονα ἡμῶν οὐ χρείαν ἔχει. ἀλλὰ ὁ θεὸς συνεκέρασεν τὸ σῶμα, τῷ ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν,

tà dè euschḗmona hēmō̂n ou chreían échei. allà ho theòs synekérasen tò sō̂ma, tō̂i hysterouménōi perissotéran doùs timḗn,

25
ἵνα μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ σώματι, ἀλλὰ τὸ αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ μέλη.

hína mḕ ē̂i schísma en tō̂i sṓmati, allà tò autò hypèr allḗlōn merimnō̂sin tà mélē.

26
καὶ εἴτε πάσχει ἓν μέλος, συμπάσχει πάντα τὰ μέλη· εἴτε δοξάζεται ἓν μέλος, συγχαίρει πάντα τὰ μέλη.

kaì eíte páschei hèn mélos, sympáschei pánta tà mélē: eíte doxázetai hèn mélos, synchaírei pánta tà mélē.

27
‘Υμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους.

‘Ymeîs dé este sō̂ma Christoû kaì mélē ek mérous.

28
καὶ οὓς μὲν ἔθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρῶτον ἀποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, ἔπειτα δυνάμεις, ἔπειτα χαρίσματα ἰαμάτων, ἀντιλήμψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσῶν.

kaì hoùs mèn étheto ho theòs en tē̂i ekklēsíāi prō̂ton apostólous, deúteron prophḗtas, tríton didaskálous, épeita dynámeis, épeita charísmata iamátōn, antilḗmpseis, kybernḗseis, génē glōssō̂n.

29
μὴ πάντες ἀπόστολοι; μὴ πάντες προφῆται; μὴ πάντες διδάσκαλοι; μὴ πάντες δυνάμεις;

mḕ pántes apóstoloi? mḕ pántes prophē̂tai? mḕ pántes didáskaloi? mḕ pántes dynámeis?

30
μὴ πάντες χαρίσματα ἔχουσιν ἰαμάτων; μὴ πάντες γλώσσαις λαλοῦσιν; μὴ πάντες διερμηνεύουσιν;

mḕ pántes charísmata échousin iamátōn? mḕ pántes glṓssais laloûsin? mḕ pántes diermēneúousin?

31
ζηλοῦτε δὲ τὰ χαρίσματα τὰ μείζονα. Καὶ ἔτι καθ’ ὑπερβολὴν ὁδὸν ὑμῖν δείκνυμι.

zēloûte dè tà charísmata tà meízona. Kaì éti kath’ hyperbolḕn hodòn hymîn deíknymi.