Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthiens 16

New Testament
Chapter
Verses
1
Περὶ δὲ τῆς λογείας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας, οὕτως καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.

Perì dè tē̂s logeías tē̂s eis toùs hagíous, hṓsper diétaxa taîs ekklēsíais tē̂s Galatías, hoútōs kaì hymeîs poiḗsate.

2
κατὰ μίαν σαββάτου ἕκαστος ὑμῶν παρ’ ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅ τι ἐὰν εὐοδῶται, ἵνα μὴ ὅταν ἔλθω τότε λογεῖαι γίνωνται.

katà mían sabbátou hékastos hymō̂n par’ heautō̂i tithétō thēsaurízōn hó ti eàn euodō̂tai, hína mḕ hótan élthō tóte logeîai gínōntai.

3
ὅταν δὲ παραγένωμαι, οὓς ἐὰν δοκιμάσητε, δι’ ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς ’Ιερουσαλήμ·

hótan dè paragénōmai, hoùs eàn dokimásēte, di’ epistolō̂n toútous pémpsō apenenkeîn tḕn chárin hymō̂n eis ’Ierousalḗm:

4
ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ τοῦ κἀμὲ πορεύεσθαι, σὺν ἐμοὶ πορεύσονται.

eàn dè áxion ē̂i toû kamè poreúesthai, sỳn emoì poreúsontai.

5
’Ελεύσομαι δὲ πρὸς ὑμᾶς ὅταν Μακεδονίαν διέλθω, Μακεδονίαν γὰρ διέρχομαι·

’Eleúsomai dè pròs hymâs hótan Makedonían diélthō, Makedonían gàr diérchomai:

6
πρὸς ὑμᾶς δὲ τυχὸν παραμενῶ ἢ καὶ παραχειμάσω, ἵνα ὑμεῖς με προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι.

pròs hymâs dè tychòn paramenō̂ ḕ kaì paracheimásō, hína hymeîs me propémpsēte hoû eàn poreúōmai.

7
οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἄρτι ἐν παρόδῳ ἰδεῖν, ἐλπίζω γὰρ χρόνον τινὰ ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος ἐπιτρέψῃ.

ou thélō gàr hymâs árti en paródōi ideîn, elpízō gàr chrónon tinà epimeînai pròs hymâs, eàn ho kýrios epitrépsēi.

8
ἐπιμενῶ δὲ ἐν ’Εφέσῳ ἕως τῆς πεντηκοστῆς·

epimenō̂ dè en ’Ephésōi héōs tē̂s pentēkostē̂s:

9
θύρα γάρ μοι ἀνέῳγεν μεγάλη καὶ ἐνεργής, καὶ ἀντικείμενοι πολλοί.

thýra gár moi anéōigen megálē kaì energḗs, kaì antikeímenoi polloí.

10
’Εὰν δὲ ἔλθῃ Τιμόθεος, βλέπετε ἵνα ἀφόβως γένηται πρὸς ὑμᾶς, τὸ γὰρ ἔργον κυρίου ἐργάζεται ὡς κἀγώ·

’Eàn dè élthēi Timótheos, blépete hína aphóbōs génētai pròs hymâs, tò gàr érgon kyríou ergázetai hōs kagṓ:

11
μή τις οὖν αὐτὸν ἐξουθενήσῃ. προπέμψατε δὲ αὐτὸν ἐν εἰρήνῃ, ἵνα ἔλθῃ πρός με, ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν μετὰ τῶν ἀδελφῶν.

mḗ tis oûn autòn exouthenḗsēi. propémpsate dè autòn en eirḗnēi, hína élthēi prós me, ekdéchomai gàr autòn metà tō̂n adelphō̂n.

12
Περὶ δὲ ’Απολλῶ τοῦ ἀδελφοῦ, πολλὰ παρεκάλεσα αὐτὸν ἵνα ἔλθῃ πρὸς ὑμᾶς μετὰ τῶν ἀδελφῶν· καὶ πάντως οὐκ ἦν θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ, ἐλεύσεται δὲ ὅταν εὐκαιρήσῃ.

Perì dè ’Apollō̂ toû adelphoû, pollà parekálesa autòn hína élthēi pròs hymâs metà tō̂n adelphō̂n: kaì pántōs ouk ē̂n thélēma hína nŷn élthēi, eleúsetai dè hótan eukairḗsēi.

13
Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε·

Grēgoreîte, stḗkete en tē̂i pístei, andrízesthe, krataioûsthe:

14
πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.

pánta hymō̂n en agápēi ginésthō.

15
Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ’Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς·

Parakalō̂ dè hymâs, adelphoí: oídate tḕn oikían Stephanâ, hóti estìn aparchḕ tē̂s ’Achaḯas kaì eis diakonían toîs hagíois étaxan heautoús:

16
ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι καὶ κοπιῶντι.

hína kaì hymeîs hypotássēsthe toîs toioútois kaì pantì tō̂i synergoûnti kaì kopiō̂nti.

17
χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φορτουνάτου καὶ ’Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμέτερον ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν,

chaírō dè epì tē̂i parousíāi Stephanâ kaì Phortounátou kaì ’Achaïkoû, hóti tò hyméteron hystérēma hoûtoi aneplḗrōsan,

18
ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους.

anépausan gàr tò emòn pneûma kaì tò hymō̂n. epiginṓskete oûn toùs toioútous.

19
’Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τῆς ’Ασίας. ἀσπάζεται ὑμᾶς ἐν κυρίῳ πολλὰ ’Ακύλας καὶ Πρίσκα σὺν τῇ κατ’ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ.

’Aspázontai hymâs hai ekklēsíai tē̂s ’Asías. aspázetai hymâs en kyríōi pollà ’Akýlas kaì Príska sỳn tē̂i kat’ oîkon autō̂n ekklēsíāi.

20
ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες. ’Ασπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

aspázontai hymâs hoi adelphoì pántes. ’Aspásasthe allḗlous en philḗmati hagíōi.

21
‘Ο ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου.

‘O aspasmòs tē̂i emē̂i cheirì Paúlou.

22
εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν κύριον, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρανα θα.

eí tis ou phileî tòn kýrion, ḗtō anáthema. Marana tha.

23
ἡ χάρις τοῦ κυρίου ’Ιησοῦ μεθ’ ὑμῶν.

hē cháris toû kyríou ’Iēsoû meth’ hymō̂n.

24
ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ.

hē agápē mou metà pántōn hymō̂n en Christō̂i ’Iēsoû.