Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthiens 2

New Testament
Chapter
Verses
1
Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ καθ’ ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν τὸ μυστήριον τοῦ θεοῦ.

Kagṑ elthṑn pròs hymâs, adelphoí, ē̂lthon ou kath’ hyperochḕn lógou ḕ sophías katangéllōn hymîn tò mystḗrion toû theoû.

2
οὐ γὰρ ἔκρινά τι εἰδέναι ἐν ὑμῖν εἰ μὴ ’Ιησοῦν Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον.

ou gàr ékriná ti eidénai en hymîn ei mḕ ’Iēsoûn Christòn kaì toûton estaurōménon.

3
κἀγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην πρὸς ὑμᾶς,

kagṑ en astheneíāi kaì en phóbōi kaì en trómōi pollō̂i egenómēn pròs hymâs,

4
καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖ[ς] σοφίας [λόγοις] ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει πνεύματος καὶ δυνάμεως,

kaì ho lógos mou kaì tò kḗrygmá mou ouk en peithoî[s̱] sophías [lógois] all’ en apodeíxei pneúmatos kaì dynámeōs,

5
ἵνα ἡ πίστις ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων ἀλλ’ ἐν δυνάμει θεοῦ.

hína hē pístis hymō̂n mḕ ē̂i en sophíāi anthrṓpōn all’ en dynámei theoû.

6
Σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις, σοφίαν δὲ οὐ τοῦ αἰῶνος τούτου οὐδὲ τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου τῶν καταργουμένων·

Sophían dè laloûmen en toîs teleíois, sophían dè ou toû aiō̂nos toútou oudè tō̂n archóntōn toû aiō̂nos toútou tō̂n katargouménōn:

7
ἀλλὰ λαλοῦμεν θεοῦ σοφίαν ἐν μυστηρίῳ, τὴν ἀποκεκρυμμένην, ἣν προώρισεν ὁ θεὸς πρὸ τῶν αἰώνων εἰς δόξαν ἡμῶν·

allà laloûmen theoû sophían en mystēríōi, tḕn apokekrymménēn, hḕn proṓrisen ho theòs prò tō̂n aiṓnōn eis dóxan hēmō̂n:

8
ἣν οὐδεὶς τῶν ἀρχόντων τοῦ αἰῶνος τούτου ἔγνωκεν, εἰ γὰρ ἔγνωσαν, οὐκ ἂν τὸν κύριον τῆς δόξης ἐσταύρωσαν.

hḕn oudeìs tō̂n archóntōn toû aiō̂nos toútou égnōken, ei gàr égnōsan, ouk àn tòn kýrion tē̂s dóxēs estaúrōsan.

9
ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, ῝Α ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδεν καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν.

allà kathṑs gégraptai, ῝A ophthalmòs ouk eîden kaì oûs ouk ḗkousen kaì epì kardían anthrṓpou ouk anébē, hà hētoímasen ho theòs toîs agapō̂sin autón.

10
ἡμῖν δὲ ἀπεκάλυψεν ὁ θεὸς διὰ τοῦ πνεύματος· τὸ γὰρ πνεῦμα πάντα ἐραυνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ.

hēmîn dè apekálypsen ho theòs dià toû pneúmatos: tò gàr pneûma pánta eraunā̂i, kaì tà báthē toû theoû.

11
τίς γὰρ οἶδεν ἀνθρώπων τὰ τοῦ ἀνθρώπου εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου τὸ ἐν αὐτῷ; οὕτως καὶ τὰ τοῦ θεοῦ οὐδεὶς ἔγνωκεν εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ.

tís gàr oîden anthrṓpōn tà toû anthrṓpou ei mḕ tò pneûma toû anthrṓpou tò en autō̂i? hoútōs kaì tà toû theoû oudeìs égnōken ei mḕ tò pneûma toû theoû.

12
ἡμεῖς δὲ οὐ τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου ἐλάβομεν ἀλλὰ τὸ πνεῦμα τὸ ἐκ τοῦ θεοῦ, ἵνα εἰδῶμεν τὰ ὑπὸ τοῦ θεοῦ χαρισθέντα ἡμῖν·

hēmeîs dè ou tò pneûma toû kósmou elábomen allà tò pneûma tò ek toû theoû, hína eidō̂men tà hypò toû theoû charisthénta hēmîn:

13
ἃ καὶ λαλοῦμεν οὐκ ἐν διδακτοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ’ ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες.

hà kaì laloûmen ouk en didaktoîs anthrōpínēs sophías lógois all’ en didaktoîs pneúmatos, pneumatikoîs pneumatikà synkrínontes.

14
ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ πνεύματος τοῦ θεοῦ, μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστιν, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται·

psychikòs dè ánthrōpos ou déchetai tà toû pneúmatos toû theoû, mōría gàr autō̂i estin, kaì ou dýnatai gnō̂nai, hóti pneumatikō̂s anakrínetai:

15
ὁ δὲ πνευματικὸς ἀνακρίνει [τὰ] πάντα, αὐτὸς δὲ ὑπ’ οὐδενὸς ἀνακρίνεται.

ho dè pneumatikòs anakrínei [tà] pánta, autòs dè hyp’ oudenòs anakrínetai.

16
τίς γὰρ ἔγνω νοῦν κυρίου, ὃς συμβιβάσει αὐτόν; ἡμεῖς δὲ νοῦν Χριστοῦ ἔχομεν.

tís gàr égnō noûn kyríou, hòs symbibásei autón? hēmeîs dè noûn Christoû échomen.