Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 3:18

New Testament
Chapter
Verses
18
Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός.

Mēdeìs heautòn exapatátō: eí tis dokeî sophòs eînai en hymîn en tō̂i aiō̂ni toútōi, mōròs genésthō, hína génētai sophós.