Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 3:8

New Testament
Chapter
Verses
8
ὁ φυτεύων δὲ καὶ ὁ ποτίζων ἕν εἰσιν, ἕκαστος δὲ τὸν ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν ἴδιον κόπον.

ho phyteúōn dè kaì ho potízōn hén eisin, hékastos dè tòn ídion misthòn lḗmpsetai katà tòn ídion kópon.