Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 6:14

New Testament
Chapter
Verses
14
ὁ δὲ θεὸς καὶ τὸν κύριον ἤγειρεν καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.

ho dè theòs kaì tòn kýrion ḗgeiren kaì hēmâs exegereî dià tē̂s dynámeōs autoû.