Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Corinthians 9:10

New Testament
Chapter
Verses
10
ἢ δι’ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ’ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ’ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

ḕ di’ hēmâs pántōs légei? di’ hēmâs gàr egráphē, hóti opheílei ep’ elpídi ho arotriō̂n arotriân, kaì ho aloō̂n ep’ elpídi toû metéchein.