Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 1:2

New Testament
Chapter
Verses
2
καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν

kaì hē zōḕ ephanerṓthē, kaì heōrákamen kaì martyroûmen kaì apangéllomen hymîn tḕn zōḕn tḕn aiṓnion hḗtis ē̂n pròs tòn patéra kaì ephanerṓthē hēmîn