Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 John 4:21

New Testament
Chapter
Verses
21
καὶ ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔχομεν ἀπ’ αὐτοῦ, ἵνα ὁ ἀγαπῶν τὸν θεὸν ἀγαπᾷ καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ.

kaì taútēn tḕn entolḕn échomen ap’ autoû, hína ho agapō̂n tòn theòn agapā̂i kaì tòn adelphòn autoû.