Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Peter 2:8

New Testament
Chapter
Verses
8
καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.

kaì líthos proskómmatos kaì pétra skandálou: hoì proskóptousin tō̂i lógōi apeithoûntes, eis hò kaì etéthēsan.