Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Pierre 4

New Testament
Chapter
Verses
1
Χριστοῦ οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὁπλίσασθε, ὅτι ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας,

Christoû oûn pathóntos sarkì kaì hymeîs tḕn autḕn énnoian hoplísasthe, hóti ho pathṑn sarkì pépautai hamartías,

2
εἰς τὸ μηκέτι ἀνθρώπων ἐπιθυμίαις ἀλλὰ θελήματι θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον.

eis tò mēkéti anthrṓpōn epithymíais allà thelḗmati theoû tòn epíloipon en sarkì biō̂sai chrónon.

3
ἀρκετὸς γὰρ ὁ παρεληλυθὼς χρόνος τὸ βούλημα τῶν ἐθνῶν κατειργάσθαι, πεπορευμένους ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυμίαις, οἰνοφλυγίαις, κώμοις, πότοις, καὶ ἀθεμίτοις εἰδωλολατρίαις.

arketòs gàr ho parelēlythṑs chrónos tò boúlēma tō̂n ethnō̂n kateirgásthai, peporeuménous en aselgeíais, epithymíais, oinophlygíais, kṓmois, pótois, kaì athemítois eidōlolatríais.

4
ἐν ᾧ ξενίζονται μὴ συντρεχόντων ὑμῶν εἰς τὴν αὐτὴν τῆς ἀσωτίας ἀνάχυσιν, βλασφημοῦντες·

en hō̂i xenízontai mḕ syntrechóntōn hymō̂n eis tḕn autḕn tē̂s asōtías anáchysin, blasphēmoûntes:

5
οἳ ἀποδώσουσιν λόγον τῷ ἑτοίμως ἔχοντι κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.

hoì apodṓsousin lógon tō̂i hetoímōs échonti krînai zō̂ntas kaì nekroús.

6
εἰς τοῦτο γὰρ καὶ νεκροῖς εὐηγγελίσθη ἵνα κριθῶσι μὲν κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ κατὰ θεὸν πνεύματι.

eis toûto gàr kaì nekroîs euēngelísthē hína krithō̂si mèn katà anthrṓpous sarkì zō̂si dè katà theòn pneúmati.

7
Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς προσευχάς·

Pántōn dè tò télos ḗngiken. sōphronḗsate oûn kaì nḗpsate eis proseuchás:

8
πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες, ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν·

prò pántōn tḕn eis heautoùs agápēn ektenē̂ échontes, hóti agápē kalýptei plē̂thos hamartiō̂n:

9
φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους ἄνευ γογγυσμοῦ·

philóxenoi eis allḗlous áneu gongysmoû:

10
ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα, εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ.

hékastos kathṑs élaben chárisma, eis heautoùs autò diakonoûntes hōs kaloì oikonómoi poikílēs cháritos theoû.

11
εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός· ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζηται ὁ θεὸς διὰ ’Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἐστιν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

eí tis laleî, hōs lógia theoû: eí tis diakoneî, hōs ex ischýos hē̂s chorēgeî ho theós: hína en pâsin doxázētai ho theòs dià ’Iēsoû Christoû, hō̂i estin hē dóxa kaì tò krátos eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn: amḗn.

12
’Αγαπητοί, μὴ ξενίζεσθε τῇ ἐν ὑμῖν πυρώσει πρὸς πειρασμὸν ὑμῖν γινομένῃ ὡς ξένου ὑμῖν συμβαίνοντος,

’Agapētoí, mḕ xenízesthe tē̂i en hymîn pyrṓsei pròs peirasmòn hymîn ginoménēi hōs xénou hymîn symbaínontos,

13
ἀλλὰ καθὸ κοινωνεῖτε τοῖς τοῦ Χριστοῦ παθήμασιν χαίρετε, ἵνα καὶ ἐν τῇ ἀποκαλύψει τῆς δόξης αὐτοῦ χαρῆτε ἀγαλλιώμενοι.

allà kathò koinōneîte toîs toû Christoû pathḗmasin chaírete, hína kaì en tē̂i apokalýpsei tē̂s dóxēs autoû charē̂te agalliṓmenoi.

14
εἰ ὀνειδίζεσθε ἐν ὀνόματι Χριστοῦ, μακάριοι, ὅτι τὸ τῆς δόξης καὶ τὸ τοῦ θεοῦ πνεῦμα ἐφ’ ὑμᾶς ἀναπαύεται.

ei oneidízesthe en onómati Christoû, makárioi, hóti tò tē̂s dóxēs kaì tò toû theoû pneûma eph’ hymâs anapaúetai.

15
μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω ὡς φονεὺς ἢ κλέπτης ἢ κακοποιὸς ἢ ὡς ἀλλοτριεπίσκοπος·

mḕ gár tis hymō̂n paschétō hōs phoneùs ḕ kléptēs ḕ kakopoiòs ḕ hōs allotriepískopos:

16
εἰ δὲ ὡς Χριστιανός, μὴ αἰσχυνέσθω, δοξαζέτω δὲ τὸν θεὸν ἐν τῷ ὀνόματι τούτῳ.

ei dè hōs Christianós, mḕ aischynésthō, doxazétō dè tòn theòn en tō̂i onómati toútōi.

17
ὅτι ὁ καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα ἀπὸ τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ· εἰ δὲ πρῶτον ἀφ’ ἡμῶν, τί τὸ τέλος τῶν ἀπειθούντων τῷ τοῦ θεοῦ εὐαγγελίῳ;

hóti ho kairòs toû árxasthai tò kríma apò toû oíkou toû theoû: ei dè prō̂ton aph’ hēmō̂n, tí tò télos tō̂n apeithoúntōn tō̂i toû theoû euangelíōi?

18
καὶ εἰ ὁ δίκαιος μόλις σῴζεται, ὁ ἀσεβὴς καὶ ἁμαρτωλὸς ποῦ φανεῖται;

kaì ei ho díkaios mólis sṓizetai, ho asebḕs kaì hamartōlòs poû phaneîtai?

19
ὥστε καὶ οἱ πάσχοντες κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ πιστῷ κτίστῃ παρατιθέσθωσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἀγαθοποιΐᾳ.

hṓste kaì hoi páschontes katà tò thélēma toû theoû pistō̂i ktístēi paratithésthōsan tàs psychàs autō̂n en agathopoiḯāi.