Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Thessaloniciens 4

New Testament
Chapter
Verses
1
Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν κυρίῳ ’Ιησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ’ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα περισσεύητε μᾶλλον.

Loipòn oûn, adelphoí, erōtō̂men hymâs kaì parakaloûmen en kyríōi ’Iēsoû, hína kathṑs parelábete par’ hēmō̂n tò pō̂s deî hymâs peripateîn kaì aréskein theō̂i, kathṑs kaì peripateîte, hína perisseúēte mâllon.

2
οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου ’Ιησοῦ.

oídate gàr tínas parangelías edṓkamen hymîn dià toû kyríou ’Iēsoû.

3
τοῦτο γάρ ἐστιν θέλημα τοῦ θεοῦ, ὁ ἁγιασμὸς ὑμῶν, ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας,

toûto gár estin thélēma toû theoû, ho hagiasmòs hymō̂n, apéchesthai hymâs apò tē̂s porneías,

4
εἰδέναι ἕκαστον ὑμῶν τὸ ἑαυτοῦ σκεῦος κτᾶσθαι ἐν ἁγιασμῷ καὶ τιμῇ,

eidénai hékaston hymō̂n tò heautoû skeûos ktâsthai en hagiasmō̂i kaì timē̂i,

5
μὴ ἐν πάθει ἐπιθυμίας καθάπερ καὶ τὰ ἔθνη τὰ μὴ εἰδότα τὸν θεόν,

mḕ en páthei epithymías katháper kaì tà éthnē tà mḕ eidóta tòn theón,

6
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν καὶ πλεονεκτεῖν ἐν τῷ πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, διότι ἔκδικος κύριος περὶ πάντων τούτων, καθὼς καὶ προείπαμεν ὑμῖν καὶ διεμαρτυράμεθα.

tò mḕ hyperbaínein kaì pleonekteîn en tō̂i prágmati tòn adelphòn autoû, dióti ékdikos kýrios perì pántōn toútōn, kathṑs kaì proeípamen hymîn kaì diemartyrámetha.

7
οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ἡμᾶς ὁ θεὸς ἐπὶ ἀκαθαρσίᾳ ἀλλ’ ἐν ἁγιασμῷ.

ou gàr ekálesen hēmâs ho theòs epì akatharsíāi all’ en hagiasmō̂i.

8
τοιγαροῦν ὁ ἀθετῶν οὐκ ἄνθρωπον ἀθετεῖ ἀλλὰ τὸν θεὸν τὸν [καὶ] διδόντα τὸ πνεῦμα αὐτοῦ τὸ ἅγιον εἰς ὑμᾶς.

toigaroûn ho athetō̂n ouk ánthrōpon atheteî allà tòn theòn tòn [kaì] didónta tò pneûma autoû tò hágion eis hymâs.

9
Περὶ δὲ τῆς φιλαδελφίας οὐ χρείαν ἔχετε γράφειν ὑμῖν, αὐτοὶ γὰρ ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ ἀγαπᾶν ἀλλήλους·

Perì dè tē̂s philadelphías ou chreían échete gráphein hymîn, autoì gàr hymeîs theodídaktoí este eis tò agapân allḗlous:

10
καὶ γὰρ ποιεῖτε αὐτὸ εἰς πάντας τοὺς ἀδελφοὺς [τοὺς] ἐν ὅλῃ τῇ Μακεδονίᾳ. παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον,

kaì gàr poieîte autò eis pántas toùs adelphoùs [toùs] en hólēi tē̂i Makedoníāi. parakaloûmen dè hymâs, adelphoí, perisseúein mâllon,

11
καὶ φιλοτιμεῖσθαι ἡσυχάζειν καὶ πράσσειν τὰ ἴδια καὶ ἐργάζεσθαι ταῖς χερσὶν ὑμῶν, καθὼς ὑμῖν παρηγγείλαμεν,

kaì philotimeîsthai hēsycházein kaì prássein tà ídia kaì ergázesthai taîs chersìn hymō̂n, kathṑs hymîn parēngeílamen,

12
ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς τοὺς ἔξω καὶ μηδενὸς χρείαν ἔχητε.

hína peripatē̂te euschēmónōs pròs toùs éxō kaì mēdenòs chreían échēte.

13
Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα.

Ou thélomen dè hymâs agnoeîn, adelphoí, perì tō̂n koimōménōn, hína mḕ lypē̂sthe kathṑs kaì hoi loipoì hoi mḕ échontes elpída.

14
εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι ’Ιησοῦς ἀπέθανεν καὶ ἀνέστη, οὕτως καὶ ὁ θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ ’Ιησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ.

ei gàr pisteúomen hóti ’Iēsoûs apéthanen kaì anéstē, hoútōs kaì ho theòs toùs koimēthéntas dià toû ’Iēsoû áxei sỳn autō̂i.

15
Τοῦτο γὰρ ὑμῖν λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου, ὅτι ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ κυρίου οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμηθέντας·

Toûto gàr hymîn légomen en lógōi kyríou, hóti hēmeîs hoi zō̂ntes hoi perileipómenoi eis tḕn parousían toû kyríou ou mḕ phthásōmen toùs koimēthéntas:

16
ὅτι αὐτὸς ὁ κύριος ἐν κελεύσματι, ἐν φωνῇ ἀρχαγγέλου καὶ ἐν σάλπιγγι θεοῦ, καταβήσεται ἀπ’ οὐρανοῦ, καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται πρῶτον,

hóti autòs ho kýrios en keleúsmati, en phōnē̂i archangélou kaì en sálpingi theoû, katabḗsetai ap’ ouranoû, kaì hoi nekroì en Christō̂i anastḗsontai prō̂ton,

17
ἔπειτα ἡμεῖς οἱ ζῶντες οἱ περιλειπόμενοι ἅμα σὺν αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις εἰς ἀπάντησιν τοῦ κυρίου εἰς ἀέρα· καὶ οὕτως πάντοτε σὺν κυρίῳ ἐσόμεθα.

épeita hēmeîs hoi zō̂ntes hoi perileipómenoi háma sỳn autoîs harpagēsómetha en nephélais eis apántēsin toû kyríou eis aéra: kaì hoútōs pántote sỳn kyríōi esómetha.

18
῞Ωστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.

῞Ōste parakaleîte allḗlous en toîs lógois toútois.