Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Thessaloniciens 5

New Testament
Chapter
Verses
1
Περὶ δὲ τῶν χρόνων καὶ τῶν καιρῶν, ἀδελφοί, οὐ χρείαν ἔχετε ὑμῖν γράφεσθαι,

Perì dè tō̂n chrónōn kaì tō̂n kairō̂n, adelphoí, ou chreían échete hymîn gráphesthai,

2
αὐτοὶ γὰρ ἀκριβῶς οἴδατε ὅτι ἡμέρα κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται.

autoì gàr akribō̂s oídate hóti hēméra kyríou hōs kléptēs en nyktì hoútōs érchetai.

3
ὅταν λέγωσιν, Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια, τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται ὄλεθρος ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρὶ ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν.

hótan légōsin, Eirḗnē kaì aspháleia, tóte aiphnídios autoîs ephístatai ólethros hṓsper hē ōdìn tē̂i en gastrì echoúsēi, kaì ou mḕ ekphýgōsin.

4
ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ,

hymeîs dé, adelphoí, ouk estè en skótei, hína hē hēméra hymâs hōs kléptēs katalábēi,

5
πάντες γὰρ ὑμεῖς υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ ἡμέρας. οὐκ ἐσμὲν νυκτὸς οὐδὲ σκότους·

pántes gàr hymeîs hyioì phōtós este kaì hyioì hēméras. ouk esmèn nyktòs oudè skótous:

6
ἄρα οὖν μὴ καθεύδωμεν ὡς οἱ λοιποί, ἀλλὰ γρηγορῶμεν καὶ νήφωμεν.

ára oûn mḕ katheúdōmen hōs hoi loipoí, allà grēgorō̂men kaì nḗphōmen.

7
οἱ γὰρ καθεύδοντες νυκτὸς καθεύδουσιν, καὶ οἱ μεθυσκόμενοι νυκτὸς μεθύουσιν·

hoi gàr katheúdontes nyktòs katheúdousin, kaì hoi methyskómenoi nyktòs methýousin:

8
ἡμεῖς δὲ ἡμέρας ὄντες νήφωμεν, ἐνδυσάμενοι θώρακα πίστεως καὶ ἀγάπης καὶ περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας·

hēmeîs dè hēméras óntes nḗphōmen, endysámenoi thṓraka písteōs kaì agápēs kaì perikephalaían elpída sōtērías:

9
ὅτι οὐκ ἔθετο ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς ὀργὴν ἀλλὰ εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ,

hóti ouk étheto hēmâs ho theòs eis orgḕn allà eis peripoíēsin sōtērías dià toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû,

10
τοῦ ἀποθανόντος ὑπὲρ ἡμῶν ἵνα εἴτε γρηγορῶμεν εἴτε καθεύδωμεν ἅμα σὺν αὐτῷ ζήσωμεν.

toû apothanóntos hypèr hēmō̂n hína eíte grēgorō̂men eíte katheúdōmen háma sỳn autō̂i zḗsōmen.

11
Διὸ παρακαλεῖτε ἀλλήλους καὶ οἰκοδομεῖτε εἷς τὸν ἕνα, καθὼς καὶ ποιεῖτε.

Diò parakaleîte allḗlous kaì oikodomeîte heîs tòn héna, kathṑs kaì poieîte.

12
’Ερωτῶμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, εἰδέναι τοὺς κοπιῶντας ἐν ὑμῖν καὶ προϊσταμένους ὑμῶν ἐν κυρίῳ καὶ νουθετοῦντας ὑμᾶς,

’Erōtō̂men dè hymâs, adelphoí, eidénai toùs kopiō̂ntas en hymîn kaì proïstaménous hymō̂n en kyríōi kaì nouthetoûntas hymâs,

13
καὶ ἡγεῖσθαι αὐτοὺς ὑπερεκπερισσοῦ ἐν ἀγάπῃ διὰ τὸ ἔργον αὐτῶν. εἰρηνεύετε ἐν ἑαυτοῖς.

kaì hēgeîsthai autoùs hyperekperissoû en agápēi dià tò érgon autō̂n. eirēneúete en heautoîs.

14
παρακαλοῦμεν δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, νουθετεῖτε τοὺς ἀτάκτους, παραμυθεῖσθε τοὺς ὀλιγοψύχους, ἀντέχεσθε τῶν ἀσθενῶν, μακροθυμεῖτε πρὸς πάντας.

parakaloûmen dè hymâs, adelphoí, noutheteîte toùs atáktous, paramytheîsthe toùs oligopsýchous, antéchesthe tō̂n asthenō̂n, makrothymeîte pròs pántas.

15
ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινι ἀποδῷ, ἀλλὰ πάντοτε τὸ ἀγαθὸν διώκετε εἰς ἀλλήλους καὶ εἰς πάντας.

horâte mḗ tis kakòn antì kakoû tini apodō̂i, allà pántote tò agathòn diṓkete eis allḗlous kaì eis pántas.

16
Πάντοτε χαίρετε,

Pántote chaírete,

17
ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε,

adialeíptōs proseúchesthe,

18
ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα θεοῦ ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ εἰς ὑμᾶς.

en pantì eucharisteîte: toûto gàr thélēma theoû en Christō̂i ’Iēsoû eis hymâs.

19
τὸ πνεῦμα μὴ σβέννυτε,

tò pneûma mḕ sbénnyte,

20
προφητείας μὴ ἐξουθενεῖτε·

prophēteías mḕ exoutheneîte:

21
πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε,

pánta dè dokimázete, tò kalòn katéchete,

22
ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε.

apò pantòs eídous ponēroû apéchesthe.

23
Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς, καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη.

Autòs dè ho theòs tē̂s eirḗnēs hagiásai hymâs holoteleîs, kaì holóklēron hymō̂n tò pneûma kaì hē psychḕ kaì tò sō̂ma amémptōs en tē̂i parousíāi toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû tērētheíē.

24
πιστὸς ὁ καλῶν ὑμᾶς, ὃς καὶ ποιήσει.

pistòs ho kalō̂n hymâs, hòs kaì poiḗsei.

25
’Αδελφοί, προσεύχεσθε καὶ περὶ ἡμῶν.

’Adelphoí, proseúchesthe kaì perì hēmō̂n.

26
’Ασπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν φιλήματι ἁγίῳ.

’Aspásasthe toùs adelphoùs pántas en philḗmati hagíōi.

27
’Ενορκίζω ὑμᾶς τὸν κύριον ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς.

’Enorkízō hymâs tòn kýrion anagnōsthē̂nai tḕn epistolḕn pâsin toîs adelphoîs.

28
‘Η χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ὑμῶν.

‘Ē cháris toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû meth’ hymō̂n.