Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Timothée 1

New Testament
Chapter
Verses
1
Παῦλος ἀπόστολος Χριστοῦ ’Ιησοῦ κατ’ ἐπιταγὴν θεοῦ σωτῆρος ἡμῶν καὶ Χριστοῦ ’Ιησοῦ τῆς ἐλπίδος ἡμῶν

Paûlos apóstolos Christoû ’Iēsoû kat’ epitagḕn theoû sōtē̂ros hēmō̂n kaì Christoû ’Iēsoû tē̂s elpídos hēmō̂n

2
Τιμοθέῳ γνησίῳ τέκνῳ ἐν πίστει· χάρις, ἔλεος, εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ Χριστοῦ ’Ιησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

Timothéōi gnēsíōi téknōi en pístei: cháris, éleos, eirḗnē apò theoû patròs kaì Christoû ’Iēsoû toû kyríou hēmō̂n.

3
Καθὼς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν ’Εφέσῳ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν, ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν

Kathṑs parekálesá se prosmeînai en ’Ephésōi poreuómenos eis Makedonían, hína parangeílēis tisìn mḕ heterodidaskaleîn

4
μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις ἀπεράντοις, αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν μᾶλλον ἢ οἰκονομίαν θεοῦ τὴν ἐν πίστει·

mēdè proséchein mýthois kaì genealogíais aperántois, haítines ekzētḗseis paréchousin mâllon ḕ oikonomían theoû tḕn en pístei:

5
τὸ δὲ τέλος τῆς παραγγελίας ἐστὶν ἀγάπη ἐκ καθαρᾶς καρδίας καὶ συνειδήσεως ἀγαθῆς καὶ πίστεως ἀνυποκρίτου,

tò dè télos tē̂s parangelías estìn agápē ek katharâs kardías kaì syneidḗseōs agathē̂s kaì písteōs anypokrítou,

6
ὧν τινες ἀστοχήσαντες ἐξετράπησαν εἰς ματαιολογίαν,

hō̂n tines astochḗsantes exetrápēsan eis mataiologían,

7
θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι, μὴ νοοῦντες μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται.

thélontes eînai nomodidáskaloi, mḕ nooûntes mḗte hà légousin mḗte perì tínōn diabebaioûntai.

8
Οἴδαμεν δὲ ὅτι καλὸς ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως χρῆται,

Oídamen dè hóti kalòs ho nómos eán tis autō̂i nomímōs chrē̂tai,

9
εἰδὼς τοῦτο, ὅτι δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δὲ καὶ ἀνυποτάκτοις, ἀσεβέσι καὶ ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις, πατρολῴαις καὶ μητρολῴαις, ἀνδροφόνοις,

eidṑs toûto, hóti dikaíōi nómos ou keîtai, anómois dè kaì anypotáktois, asebési kaì hamartōloîs, anosíois kaì bebḗlois, patrolṓiais kaì mētrolṓiais, androphónois,

10
πόρνοις, ἀρσενοκοίταις, ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις, καὶ εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ ἀντίκειται,

pórnois, arsenokoítais, andrapodistaîs, pseústais, epiórkois, kaì eí ti héteron tē̂i hygiainoúsēi didaskalíāi antíkeitai,

11
κατὰ τὸ εὐαγγέλιον τῆς δόξης τοῦ μακαρίου θεοῦ, ὃ ἐπιστεύθην ἐγώ.

katà tò euangélion tē̂s dóxēs toû makaríou theoû, hò episteúthēn egṓ.

12
Χάριν ἔχω τῷ ἐνδυναμώσαντί με Χριστῷ ’Ιησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν, ὅτι πιστόν με ἡγήσατο θέμενος εἰς διακονίαν,

Chárin échō tō̂i endynamṓsantí me Christō̂i ’Iēsoû tō̂i kyríōi hēmō̂n, hóti pistón me hēgḗsato thémenos eis diakonían,

13
τὸ πρότερον ὄντα βλάσφημον καὶ διώκτην καὶ ὑβριστήν· ἀλλὰ ἠλεήθην, ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα ἐν ἀπιστίᾳ,

tò próteron ónta blásphēmon kaì diṓktēn kaì hybristḗn: allà ēleḗthēn, hóti agnoō̂n epoíēsa en apistíāi,

14
ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ.

hyperepleónasen dè hē cháris toû kyríou hēmō̂n metà písteōs kaì agápēs tē̂s en Christō̂i ’Iēsoû.

15
πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος, ὅτι Χριστὸς ’Ιησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι· ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ,

pistòs ho lógos kaì pásēs apodochē̂s áxios, hóti Christòs ’Iēsoûs ē̂lthen eis tòn kósmon hamartōloùs sō̂sai: hō̂n prō̂tós eimi egṓ,

16
ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἠλεήθην, ἵνα ἐν ἐμοὶ πρώτῳ ἐνδείξηται Χριστὸς ’Ιησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν, πρὸς ὑποτύπωσιν τῶν μελλόντων πιστεύειν ἐπ’ αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον.

allà dià toûto ēleḗthēn, hína en emoì prṓtōi endeíxētai Christòs ’Iēsoûs tḕn hápasan makrothymían, pròs hypotýpōsin tō̂n mellóntōn pisteúein ep’ autō̂i eis zōḕn aiṓnion.

17
τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν αἰώνων, ἀφθάρτῳ, ἀοράτῳ, μόνῳ θεῷ, τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

tō̂i dè basileî tō̂n aiṓnōn, aphthártōi, aorátōi, mónōi theō̂i, timḕ kaì dóxa eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn: amḗn.

18
Ταύτην τὴν παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι, τέκνον Τιμόθεε, κατὰ τὰς προαγούσας ἐπὶ σὲ προφητείας, ἵνα στρατεύῃ ἐν αὐταῖς τὴν καλὴν στρατείαν,

Taútēn tḕn parangelían paratíthemaí soi, téknon Timóthee, katà tàs proagoúsas epì sè prophēteías, hína strateúēi en autaîs tḕn kalḕn strateían,

19
ἔχων πίστιν καὶ ἀγαθὴν συνείδησιν, ἥν τινες ἀπωσάμενοι περὶ τὴν πίστιν ἐναυάγησαν·

échōn pístin kaì agathḕn syneídēsin, hḗn tines apōsámenoi perì tḕn pístin enauágēsan:

20
ὧν ἐστιν ‘Υμέναιος καὶ ’Αλέξανδρος, οὓς παρέδωκα τῷ Σατανᾷ ἵνα παιδευθῶσιν μὴ βλασφημεῖν.

hō̂n estin ‘Yménaios kaì ’Aléxandros, hoùs parédōka tō̂i Satanā̂i hína paideuthō̂sin mḕ blasphēmeîn.