Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 1 Timothy 1:14

New Testament
Chapter
Verses
14
ὑπερεπλεόνασεν δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν μετὰ πίστεως καὶ ἀγάπης τῆς ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ.

hyperepleónasen dè hē cháris toû kyríou hēmō̂n metà písteōs kaì agápēs tē̂s en Christō̂i ’Iēsoû.