Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthiens 10

New Testament
Chapter
Verses
1
Αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας τοῦ Χριστοῦ, ὃς κατὰ πρόσωπον μὲν ταπεινὸς ἐν ὑμῖν, ἀπὼν δὲ θαρρῶ εἰς ὑμᾶς·

Autòs dè egṑ Paûlos parakalō̂ hymâs dià tē̂s praǘtētos kaì epieikeías toû Christoû, hòs katà prósōpon mèn tapeinòs en hymîn, apṑn dè tharrō̂ eis hymâs:

2
δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν θαρρῆσαι τῇ πεποιθήσει ᾗ λογίζομαι τολμῆσαι ἐπί τινας τοὺς λογιζομένους ἡμᾶς ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας.

déomai dè tò mḕ parṑn tharrē̂sai tē̂i pepoithḗsei hē̂i logízomai tolmē̂sai epí tinas toùs logizoménous hēmâs hōs katà sárka peripatoûntas.

3
ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα –

en sarkì gàr peripatoûntes ou katà sárka strateuómetha –

4
τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικὰ ἀλλὰ δυνατὰ τῷ θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων – λογισμοὺς καθαιροῦντες

tà gàr hópla tē̂s strateías hēmō̂n ou sarkikà allà dynatà tō̂i theō̂i pròs kathaíresin ochyrōmátōn – logismoùs kathairoûntes

5
καὶ πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ αἰχμαλωτίζοντες πᾶν νόημα εἰς τὴν ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ,

kaì pân hýpsōma epairómenon katà tē̂s gnṓseōs toû theoû, kaì aichmalōtízontes pân nóēma eis tḕn hypakoḕn toû Christoû,

6
καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες ἐκδικῆσαι πᾶσαν παρακοήν, ὅταν πληρωθῇ ὑμῶν ἡ ὑπακοή.

kaì en hetoímōi échontes ekdikē̂sai pâsan parakoḗn, hótan plērōthē̂i hymō̂n hē hypakoḗ.

7
Τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε. εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι, τοῦτο λογιζέσθω πάλιν ἐφ’ ἑαυτοῦ ὅτι καθὼς αὐτὸς Χριστοῦ οὕτως καὶ ἡμεῖς.

Tà katà prósōpon blépete. eí tis pépoithen heautō̂i Christoû eînai, toûto logizésthō pálin eph’ heautoû hóti kathṑs autòs Christoû hoútōs kaì hēmeîs.

8
ἐάν [τε] γὰρ περισσότερόν τι καυχήσωμαι περὶ τῆς ἐξουσίας ἡμῶν, ἧς ἔδωκεν ὁ κύριος εἰς οἰκοδομὴν καὶ οὐκ εἰς καθαίρεσιν ὑμῶν, οὐκ αἰσχυνθήσομαι,

eán [te] gàr perissóterón ti kauchḗsōmai perì tē̂s exousías hēmō̂n, hē̂s édōken ho kýrios eis oikodomḕn kaì ouk eis kathaíresin hymō̂n, ouk aischynthḗsomai,

9
ἵνα μὴ δόξω ὡς ἂν ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστολῶν·

hína mḕ dóxō hōs àn ekphobeîn hymâs dià tō̂n epistolō̂n:

10
ὅτι, Αἱ ἐπιστολαὶ μέν, φησίν, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί, ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος.

hóti, Hai epistolaì mén, phēsín, bareîai kaì ischyraí, hē dè parousía toû sṓmatos asthenḕs kaì ho lógos exouthenēménos.

11
τοῦτο λογιζέσθω ὁ τοιοῦτος, ὅτι οἷοί ἐσμεν τῷ λόγῳ δι’ ἐπιστολῶν ἀπόντες, τοιοῦτοι καὶ παρόντες τῷ ἔργῳ.

toûto logizésthō ho toioûtos, hóti hoîoí esmen tō̂i lógōi di’ epistolō̂n apóntes, toioûtoi kaì paróntes tō̂i érgōi.

12
Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν.

Ou gàr tolmō̂men enkrînai ḕ synkrînai heautoús tisin tō̂n heautoùs synistanóntōn: allà autoì en heautoîs heautoùs metroûntes kaì synkrínontes heautoùs heautoîs ou syniâsin.

13
ἡμεῖς δὲ οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα, ἀλλὰ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ θεὸς μέτρου, ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν.

hēmeîs dè ouk eis tà ámetra kauchēsómetha, allà katà tò métron toû kanónos hoû emérisen hēmîn ho theòs métrou, ephikésthai áchri kaì hymō̂n.

14
οὐ γὰρ ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς, ἄχρι γὰρ καὶ ὑμῶν ἐφθάσαμεν ἐν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ·

ou gàr hōs mḕ ephiknoúmenoi eis hymâs hyperekteínomen heautoús, áchri gàr kaì hymō̂n ephthásamen en tō̂i euangelíōi toû Christoû:

15
οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποις, ἐλπίδα δὲ ἔχοντες αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι κατὰ τὸν κανόνα ἡμῶν εἰς περισσείαν,

ouk eis tà ámetra kauchṓmenoi en allotríois kópois, elpída dè échontes auxanoménēs tē̂s písteōs hymō̂n en hymîn megalynthē̂nai katà tòn kanóna hēmō̂n eis perisseían,

16
εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι.

eis tà hyperékeina hymō̂n euangelísasthai, ouk en allotríōi kanóni eis tà hétoima kauchḗsasthai.

17
‘Ο δὲ καυχώμενος ἐν κυρίῳ καυχάσθω·

‘O dè kauchṓmenos en kyríōi kauchásthō:

18
οὐ γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων, ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος, ἀλλὰ ὃν ὁ κύριος συνίστησιν.

ou gàr ho heautòn synistánōn, ekeînós estin dókimos, allà hòn ho kýrios synístēsin.