Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthians 1:18

New Testament
Chapter
Verses
18
πιστὸς δὲ ὁ θεὸς ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ πρὸς ὑμᾶς οὐκ ἔστιν Ναὶ καὶ Οὔ.

pistòs dè ho theòs hóti ho lógos hēmō̂n ho pròs hymâs ouk éstin Naì kaì Oú.