Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Corinthians 8:8

New Testament
Chapter
Verses
8
Οὐ κατ’ ἐπιταγὴν λέγω, ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης γνήσιον δοκιμάζων·

Ou kat’ epitagḕn légō, allà dià tē̂s hetérōn spoudē̂s kaì tò tē̂s hymetéras agápēs gnḗsion dokimázōn: