Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 John 1:12

New Testament
Chapter
Verses
12
Πολλὰ ἔχων ὑμῖν γράφειν οὐκ ἐβουλήθην διὰ χάρτου καὶ μέλανος, ἀλλὰ ἐλπίζω γενέσθαι πρὸς ὑμᾶς καὶ στόμα πρὸς στόμα λαλῆσαι, ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν πεπληρωμένη ᾖ.

Pollà échōn hymîn gráphein ouk eboulḗthēn dià chártou kaì mélanos, allà elpízō genésthai pròs hymâs kaì stóma pròs stóma lalē̂sai, hína hē charà hēmō̂n peplērōménē ē̂i.