Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Thessalonians 3:2

New Testament
Chapter
Verses
2
καὶ ἵνα ῥυσθῶμεν ἀπὸ τῶν ἀτόπων καὶ πονηρῶν ἀνθρώπων· οὐ γὰρ πάντων ἡ πίστις.

kaì hína rhysthō̂men apò tō̂n atópōn kaì ponērō̂n anthrṓpōn: ou gàr pántōn hē pístis.