Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Timothy 1:13

New Testament
Chapter
Verses
13
ὑποτύπωσιν ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ’ ἐμοῦ ἤκουσας ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ τῇ ἐν Χριστῷ ’Ιησοῦ·

hypotýpōsin éche hygiainóntōn lógōn hō̂n par’ emoû ḗkousas en pístei kaì agápēi tē̂i en Christō̂i ’Iēsoû: