Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum 2 Timothy 4

New Testament
Chapter
Verses
1
Διαμαρτύρομαι ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ Χριστοῦ ’Ιησοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκρούς, καὶ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ·

Diamartýromai enṓpion toû theoû kaì Christoû ’Iēsoû, toû méllontos krínein zō̂ntas kaì nekroús, kaì tḕn epipháneian autoû kaì tḕn basileían autoû:

2
κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.

kḗryxon tòn lógon, epístēthi eukaírōs akaírōs, élenxon, epitímēson, parakáleson, en pásēi makrothymíāi kaì didachē̂i.

3
ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσιν διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,

éstai gàr kairòs hóte tē̂s hygiainoúsēs didaskalías ouk anéxontai, allà katà tàs idías epithymías heautoîs episōreúsousin didaskálous knēthómenoi tḕn akoḗn,

4
καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.

kaì apò mèn tē̂s alētheías tḕn akoḕn apostrépsousin, epì dè toùs mýthous ektrapḗsontai.

5
σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσιν, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.

sỳ dè nē̂phe en pâsin, kakopáthēson, érgon poíēson euangelistoû, tḕn diakonían sou plērophórēson.

6
’Εγὼ γὰρ ἤδη σπένδομαι, καὶ ὁ καιρὸς τῆς ἀναλύσεώς μου ἐφέστηκεν.

’Egṑ gàr ḗdē spéndomai, kaì ho kairòs tē̂s analýseṓs mou ephéstēken.

7
τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα·

tòn kalòn agō̂na ēgṓnismai, tòn drómon tetéleka, tḕn pístin tetḗrēka:

8
λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοὶ ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.

loipòn apókeitaí moi ho tē̂s dikaiosýnēs stéphanos, hòn apodṓsei moi ho kýrios en ekeínēi tē̂i hēmérāi, ho díkaios kritḗs, ou mónon dè emoì allà kaì pâsi toîs ēgapēkósi tḕn epipháneian autoû.

9
Σπούδασον ἐλθεῖν πρός με ταχέως·

Spoúdason eltheîn prós me tachéōs:

10
Δημᾶς γάρ με ἐγκατέλιπεν ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα, καὶ ἐπορεύθη εἰς θεσσαλονίκην, Κρήσκης εἰς Γαλατίαν, Τίτος εἰς Δαλματίαν·

Dēmâs gár me enkatélipen agapḗsas tòn nŷn aiō̂na, kaì eporeúthē eis thessaloníkēn, Krḗskēs eis Galatían, Títos eis Dalmatían:

11
Λουκᾶς ἐστιν μόνος μετ’ ἐμοῦ. Μᾶρκον ἀναλαβὼν ἄγε μετὰ σεαυτοῦ, ἔστιν γάρ μοι εὔχρηστος εἰς διακονίαν.

Loukâs estin mónos met’ emoû. Mârkon analabṑn áge metà seautoû, éstin gár moi eúchrēstos eis diakonían.

12
Τυχικὸν δὲ ἀπέστειλα εἰς ῎Εφεσον.

Tychikòn dè apésteila eis ῎Epheson.

13
τὸν φαιλόνην ὃν ἀπέλιπον ἐν Τρῳάδι παρὰ Κάρπῳ ἐρχόμενος φέρε, καὶ τὰ βιβλία, μάλιστα τὰς μεμβράνας.

tòn phailónēn hòn apélipon en Trōiádi parà Kárpōi erchómenos phére, kaì tà biblía, málista tàs membránas.

14
’Αλέξανδρος ὁ χαλκεὺς πολλά μοι κακὰ ἐνεδείξατο· ἀποδώσει αὐτῷ ὁ κύριος κατὰ τὰ ἔργα αὐτοῦ·

’Aléxandros ho chalkeùs pollá moi kakà enedeíxato: apodṓsei autō̂i ho kýrios katà tà érga autoû:

15
ὃν καὶ σὺ φυλάσσου, λίαν γὰρ ἀντέστη τοῖς ἡμετέροις λόγοις.

hòn kaì sỳ phylássou, lían gàr antéstē toîs hēmetérois lógois.

16
’Εν τῇ πρώτῃ μου ἀπολογίᾳ οὐδείς μοι παρεγένετο, ἀλλὰ πάντες με ἐγκατέλιπον· μὴ αὐτοῖς λογισθείη·

’En tē̂i prṓtēi mou apologíāi oudeís moi paregéneto, allà pántes me enkatélipon: mḕ autoîs logistheíē:

17
ὁ δὲ κύριός μοι παρέστη καὶ ἐνεδυνάμωσέν με, ἵνα δι’ ἐμοῦ τὸ κήρυγμα πληροφορηθῇ καὶ ἀκούσωσιν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐρρύσθην ἐκ στόματος λέοντος.

ho dè kýriós moi paréstē kaì enedynámōsén me, hína di’ emoû tò kḗrygma plērophorēthē̂i kaì akoúsōsin pánta tà éthnē, kaì errýsthēn ek stómatos léontos.

18
ῥύσεταί με ὁ κύριος ἀπὸ παντὸς ἔργου πονηροῦ καὶ σώσει εἰς τὴν βασιλείαν αὐτοῦ τὴν ἐπουράνιον, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

rhýsetaí me ho kýrios apò pantòs érgou ponēroû kaì sṓsei eis tḕn basileían autoû tḕn epouránion, hō̂i hē dóxa eis toùs aiō̂nas tō̂n aiṓnōn: amḗn.

19
῎Ασπασαι Πρίσκαν καὶ ’Ακύλαν καὶ τὸν ’Ονησιφόρου οἶκον.

῎Aspasai Prískan kaì ’Akýlan kaì tòn ’Onēsiphórou oîkon.

20
῎Εραστος ἔμεινεν ἐν Κορίνθῳ, Τρόφιμον δὲ ἀπέλιπον ἐν Μιλήτῳ ἀσθενοῦντα.

῎Erastos émeinen en Korínthōi, Tróphimon dè apélipon en Milḗtōi asthenoûnta.

21
Σπούδασον πρὸ χειμῶνος ἐλθεῖν. ’Ασπάζεταί σε Εὔβουλος καὶ Πούδης καὶ Λίνος καὶ Κλαυδία καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες.

Spoúdason prò cheimō̂nos eltheîn. ’Aspázetaí se Eúboulos kaì Poúdēs kaì Línos kaì Klaudía kaì hoi adelphoì pántes.

22
‘Ο κύριος μετὰ τοῦ πνεύματός σου. ἡ χάρις μεθ’ ὑμῶν.

‘O kýrios metà toû pneúmatós sou. hē cháris meth’ hymō̂n.