Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Actes 13

New Testament
Chapter
Verses
1
῏Ησαν δὲ ἐν ’Αντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὖσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε Βαρναβᾶς καὶ Συμεὼν ὁ καλούμενος Νίγερ, καὶ Λούκιος ὁ Κυρηναῖος, Μαναήν τε ‘Ηρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ Σαῦλος.

᾿̂Ēsan dè en ’Antiocheíāi katà tḕn oûsan ekklēsían prophē̂tai kaì didáskaloi hó te Barnabâs kaì Symeṑn ho kaloúmenos Níger, kaì Loúkios ho Kyrēnaîos, Manaḗn te ‘Ērṓidou toû tetraárchou sýntrophos kaì Saûlos.

2
λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῷ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ’Αφορίσατε δή μοι τὸν Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.

leitourgoúntōn dè autō̂n tō̂i kyríōi kaì nēsteuóntōn eîpen tò pneûma tò hágion, ’Aphorísate dḗ moi tòn Barnabân kaì Saûlon eis tò érgon hò proskéklēmai autoús.

3
τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν.

tóte nēsteúsantes kaì proseuxámenoi kaì epithéntes tàs cheîras autoîs apélysan.

4
Αὐτοὶ μὲν οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς Σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς Κύπρον,

Autoì mèn oûn ekpemphthéntes hypò toû hagíou pneúmatos katē̂lthon eis Seleúkeian, ekeîthén te apépleusan eis Kýpron,

5
καὶ γενόμενοι ἐν Σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ’Ιουδαίων· εἶχον δὲ καὶ ’Ιωάννην ὑπηρέτην.

kaì genómenoi en Salamîni katḗngellon tòn lógon toû theoû en taîs synagōgaîs tō̂n ’Ioudaíōn: eîchon dè kaì ’Iōánnēn hypērétēn.

6
διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι Πάφου εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην ’Ιουδαῖον ᾧ ὄνομα Βαριησοῦ,

dielthóntes dè hólēn tḕn nē̂son áchri Páphou heûron ándra tinà mágon pseudoprophḗtēn ’Ioudaîon hō̂i ónoma Bariēsoû,

7
ὃς ἦν σὺν τῷ ἀνθυπάτῳ Σεργίῳ Παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῷ. οὗτος προσκαλεσάμενος Βαρναβᾶν καὶ Σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·

hòs ē̂n sỳn tō̂i anthypátōi Sergíōi Paúlōi, andrì synetō̂i. hoûtos proskalesámenos Barnabân kaì Saûlon epezḗtēsen akoûsai tòn lógon toû theoû:

8
ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ’Ελύμας ὁ μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.

anthístato dè autoîs ’Elýmas ho mágos, hoútōs gàr methermēneúetai tò ónoma autoû, zētō̂n diastrépsai tòn anthýpaton apò tē̂s písteōs.

9
Σαῦλος δέ, ὁ καὶ Παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν

Saûlos dé, ho kaì Paûlos, plēstheìs pneúmatos hagíou atenísas eis autòn

10
εἶπεν, ῏Ω πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς [τοῦ] κυρίου τὰς εὐθείας;

eîpen, ᾿̂Ō plḗrēs pantòs dólou kaì pásēs rhāidiourgías, hyiè diabólou, echthrè pásēs dikaiosýnēs, ou paúsēi diastréphōn tàs hodoùs [toû] kyríou tàs eutheías?

11
καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμά τε ἔπεσεν ἐπ’ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.

kaì nŷn idoù cheìr kyríou epì sé, kaì ésēi typhlòs mḕ blépōn tòn hḗlion áchri kairoû. parachrē̂má te épesen ep’ autòn achlỳs kaì skótos, kaì periágōn ezḗtei cheiragōgoús.

12
τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.

tóte idṑn ho anthýpatos tò gegonòs epísteusen ekplēssómenos epì tē̂i didachē̂i toû kyríou.

13
’Αναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς Πάφου οἱ περὶ Παῦλον ἦλθον εἰς Πέργην τῆς Παμφυλίας· ’Ιωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ’ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς ‘Ιεροσόλυμα.

’Anachthéntes dè apò tē̂s Páphou hoi perì Paûlon ē̂lthon eis Pérgēn tē̂s Pamphylías: ’Iōánnēs dè apochōrḗsas ap’ autō̂n hypéstrepsen eis ‘Ierosólyma.

14
αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς Πέργης παρεγένοντο εἰς ’Αντιόχειαν τὴν Πισιδίαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

autoì dè dielthóntes apò tē̂s Pérgēs paregénonto eis ’Antiócheian tḕn Pisidían, kaì eiselthóntes eis tḕn synagōgḕn tē̂i hēmérāi tō̂n sabbátōn ekáthisan.

15
μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, ῎Ανδρες ἀδελφοί, εἴ τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.

metà dè tḕn anágnōsin toû nómou kaì tō̂n prophētō̂n apésteilan hoi archisynágōgoi pròs autoùs légontes, ῎Andres adelphoí, eí tís estin en hymîn lógos paraklḗseōs pròs tòn laón, légete.

16
ἀναστὰς δὲ Παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· ῎Ανδρες ’Ισραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε.

anastàs dè Paûlos kaì kataseísas tē̂i cheirì eîpen: ῎Andres ’Israēlîtai kaì hoi phoboúmenoi tòn theón, akoúsate.

17
ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου ’Ισραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ Αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,

ho theòs toû laoû toútou ’Israḕl exeléxato toùs patéras hēmō̂n, kaì tòn laòn hýpsōsen en tē̂i paroikíāi en gē̂i Aigýptou, kaì metà brachíonos hypsēloû exḗgagen autoùs ex autē̂s,

18
καὶ ὡς τεσσαρακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ,

kaì hōs tessarakontaetē̂ chrónon etropophórēsen autoùs en tē̂i erḗmōi,

19
καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ Χανάαν κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν

kaì kathelṑn éthnē heptà en gē̂i Chanáan kateklēronómēsen tḕn gē̂n autō̂n

20
ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως Σαμουὴλ [τοῦ] προφήτου.

hōs étesin tetrakosíois kaì pentḗkonta. kaì metà taûta édōken kritàs héōs Samouḕl [toû] prophḗtou.

21
κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν Σαοὺλ υἱὸν Κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, ἔτη τεσσαράκοντα.

kakeîthen ēitḗsanto basiléa, kaì édōken autoîs ho theòs tòn Saoùl hyiòn Kís, ándra ek phylē̂s Beniameín, étē tessarákonta.

22
καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν Δαυὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ ’Ιεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.

kaì metastḗsas autòn ḗgeiren tòn Dauìd autoîs eis basiléa, hō̂i kaì eîpen martyrḗsas, Heûron Dauìd tòn toû ’Iessaí, ándra katà tḕn kardían mou, hòs poiḗsei pánta tà thelḗmatá mou.

23
τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ’ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῷ ’Ισραὴλ σωτῆρα ’Ιησοῦν,

toútou ho theòs apò toû spérmatos kat’ epangelían ḗgagen tō̂i ’Israḕl sōtē̂ra ’Iēsoûn,

24
προκηρύξαντος ’Ιωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῷ λαῷ ’Ισραήλ.

prokērýxantos ’Iōánnou prò prosṓpou tē̂s eisódou autoû báptisma metanoías pantì tō̂i laō̂i ’Israḗl.

25
ὡς δὲ ἐπλήρου ’Ιωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, Τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ’ ἰδοὺ ἔρχεται μετ’ ἐμὲ οὗ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.

hōs dè eplḗrou ’Iōánnēs tòn drómon, élegen, Tí emè hyponoeîte eînai? ouk eimì egṓ: all’ idoù érchetai met’ emè hoû ouk eimì áxios tò hypódēma tō̂n podō̂n lŷsai.

26
῎Ανδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους ’Αβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη.

῎Andres adelphoí, hyioì génous ’Abraàm kaì hoi en hymîn phoboúmenoi tòn theón, hēmîn ho lógos tē̂s sōtērías taútēs exapestálē.

27
οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν ’Ιερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,

hoi gàr katoikoûntes en ’Ierousalḕm kaì hoi árchontes autō̂n toûton agnoḗsantes kaì tàs phōnàs tō̂n prophētō̂n tàs katà pân sábbaton anaginōskoménas krínantes eplḗrōsan,

28
καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο Πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν·

kaì mēdemían aitían thanátou heuróntes ēitḗsanto Pilâton anairethē̂nai autón:

29
ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.

hōs dè etélesan pánta tà perì autoû gegramména, kathelóntes apò toû xýlou éthēkan eis mnēmeîon.

30
ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

ho dè theòs ḗgeiren autòn ek nekrō̂n:

31
ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας εἰς ’Ιερουσαλήμ, οἵτινες [νῦν] εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.

hòs ṓphthē epì hēméras pleíous toîs synanabâsin autō̂i apò tē̂s Galilaías eis ’Ierousalḗm, hoítines [nŷn] eisin mártyres autoû pròs tòn laón.

32
καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην,

kaì hēmeîs hymâs euangelizómetha tḕn pròs toùs patéras epangelían genoménēn,

33
ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις ἡμῖν ἀναστήσας ’Ιησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῷ ψαλμῷ γέγραπται τῷ δευτέρῳ, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

hóti taútēn ho theòs ekpeplḗrōken toîs téknois hēmîn anastḗsas ’Iēsoûn, hōs kaì en tō̂i psalmō̂i gégraptai tō̂i deutérōi, Hyiós mou eî sý, egṑ sḗmeron gegénnēká se.

34
ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.

hóti dè anéstēsen autòn ek nekrō̂n mēkéti méllonta hypostréphein eis diaphthorán, hoútōs eírēken hóti Dṓsō hymîn tà hósia Dauìd tà pistá.

35
διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

dióti kaì en hetérōi légei, Ou dṓseis tòn hósión sou ideîn diaphthorán.

36
Δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν,

Dauìd mèn gàr idíāi geneā̂i hypēretḗsas tē̂i toû theoû boulē̂i ekoimḗthē kaì prosetéthē pròs toùs patéras autoû kaì eîden diaphthorán,

37
ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν.

hòn dè ho theòs ḗgeiren ouk eîden diaphthorán.

38
γνωστὸν οὖν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται[, καὶ] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ Μωϋσέως δικαιωθῆναι

gnōstòn oûn éstō hymîn, ándres adelphoí, hóti dià toútou hymîn áphesis hamartiō̂n katangélletai[, kaì] apò pántōn hō̂n ouk ēdynḗthēte en nómōi Mōÿséōs dikaiōthē̂nai

39
ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται.

en toútōi pâs ho pisteúōn dikaioûtai.

40
βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις,

blépete oûn mḕ epélthēi tò eirēménon en toîs prophḗtais,

41
῎Ιδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.

῎Idete, hoi kataphronētaí, kaì thaumásate kaì aphanísthēte, hóti érgon ergázomai egṑ en taîs hēmérais hymō̂n, érgon hò ou mḕ pisteúsēte eán tis ekdiēgē̂tai hymîn.

42
’Εξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα.

’Exióntōn dè autō̂n parekáloun eis tò metaxỳ sábbaton lalēthē̂nai autoîs tà rhḗmata taûta.

43
λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν ’Ιουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῷ Παύλῳ καὶ τῷ Βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.

lytheísēs dè tē̂s synagōgē̂s ēkoloúthēsan polloì tō̂n ’Ioudaíōn kaì tō̂n seboménōn prosēlýtōn tō̂i Paúlōi kaì tō̂i Barnabā̂i, hoítines proslaloûntes autoîs épeithon autoùs prosménein tē̂i cháriti toû theoû.

44
Τῷ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου.

Tō̂i dè erchoménōi sabbátōi schedòn pâsa hē pólis synḗchthē akoûsai tòn lógon toû kyríou.

45
ἰδόντες δὲ οἱ ’Ιουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ Παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες.

idóntes dè hoi ’Ioudaîoi toùs óchlous eplḗsthēsan zḗlou kaì antélegon toîs hypò Paúlou lalouménois blasphēmoûntes.

46
παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος καὶ ὁ Βαρναβᾶς εἶπαν, ‘Υμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη.

parrēsiasámenoí te ho Paûlos kaì ho Barnabâs eîpan, ‘Ymîn ē̂n anankaîon prō̂ton lalēthē̂nai tòn lógon toû theoû: epeidḕ apōtheîsthe autòn kaì ouk axíous krínete heautoùs tē̂s aiōníou zōē̂s, idoù strephómetha eis tà éthnē.

47
οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος, Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

hoútōs gàr entétaltai hēmîn ho kýrios, Tétheiká se eis phō̂s ethnō̂n toû eînaí se eis sōtērían héōs eschátou tē̂s gē̂s.

48
ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·

akoúonta dè tà éthnē échairon kaì edóxazon tòn lógon toû kyríou, kaì epísteusan hósoi ē̂san tetagménoi eis zōḕn aiṓnion:

49
διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι’ ὅλης τῆς χώρας.

diephéreto dè ho lógos toû kyríou di’ hólēs tē̂s chṓras.

50
οἱ δὲ ’Ιουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν Παῦλον καὶ Βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

hoi dè ’Ioudaîoi parṓtrynan tàs seboménas gynaîkas tàs euschḗmonas kaì toùs prṓtous tē̂s póleōs kaì epḗgeiran diōgmòn epì tòn Paûlon kaì Barnabân, kaì exébalon autoùs apò tō̂n horíōn autō̂n.

51
οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ’ αὐτοὺς ἦλθον εἰς ’Ικόνιον,

hoi dè ektinaxámenoi tòn koniortòn tō̂n podō̂n ep’ autoùs ē̂lthon eis ’Ikónion,

52
οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.

hoí te mathētaì eplēroûnto charâs kaì pneúmatos hagíou.