Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 20:32

New Testament
Chapter
Verses
32
καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῷ θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.

kaì tà nŷn paratíthemai hymâs tō̂i theō̂i kaì tō̂i lógōi tē̂s cháritos autoû tō̂i dynaménōi oikodomē̂sai kaì doûnai tḕn klēronomían en toîs hēgiasménois pâsin.