Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 28:15

New Testament
Chapter
Verses
15
κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι ’Αππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν ὁ Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος.

kakeîthen hoi adelphoì akoúsantes tà perì hēmō̂n ē̂lthan eis apántēsin hēmîn áchri ’Appíou Phórou kaì Triō̂n Tabernō̂n, hoùs idṑn ho Paûlos eucharistḗsas tō̂i theō̂i élabe thársos.