Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 28:31

New Testament
Chapter
Verses
31
κηρύσσων τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων τὰ περὶ τοῦ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.

kērýssōn tḕn basileían toû theoû kaì didáskōn tà perì toû kyríou ’Iēsoû Christoû metà pásēs parrēsías akōlýtōs.