Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Actes 3

New Testament
Chapter
Verses
1
Πέτρος δὲ καὶ ’Ιωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην.

Pétros dè kaì ’Iōánnēs anébainon eis tò hieròn epì tḕn hṓran tē̂s proseuchē̂s tḕn enátēn.

2
καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ’ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ‘Ωραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·

kaí tis anḕr chōlòs ek koilías mētròs autoû hypárchōn ebastázeto, hòn etíthoun kath’ hēméran pròs tḕn thýran toû hieroû tḕn legoménēn ‘Ōraían toû aiteîn eleēmosýnēn parà tō̂n eisporeuoménōn eis tò hierón:

3
ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ ’Ιωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην [λαβεῖν].

hòs idṑn Pétron kaì ’Iōánnēn méllontas eisiénai eis tò hieròn ērṓta eleēmosýnēn [labeîn].

4
ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ ’Ιωάννῃ εἶπεν, Βλέψον εἰς ἡμᾶς.

atenísas dè Pétros eis autòn sỳn tō̂i ’Iōánnēi eîpen, Blépson eis hēmâs.

5
ὁ δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ’ αὐτῶν λαβεῖν.

ho dè epeîchen autoîs prosdokō̂n ti par’ autō̂n labeîn.

6
εἶπεν δὲ Πέτρος, ’Αργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι, ὃ δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι ’Ιησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου περιπάτει.

eîpen dè Pétros, ’Argýrion kaì chrysíon ouch hypárchei moi, hò dè échō toûtó soi dídōmi: en tō̂i onómati ’Iēsoû Christoû toû Nazōraíou peripátei.

7
καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν· παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ σφυδρά,

kaì piásas autòn tē̂s dexiâs cheiròs ḗgeiren autón: parachrē̂ma dè estereṓthēsan hai báseis autoû kaì tà sphydrá,

8
καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν θεόν.

kaì exallómenos éstē kaì periepátei, kaì eisē̂lthen sỳn autoîs eis tò hieròn peripatō̂n kaì hallómenos kaì ainō̂n tòn theón.

9
καὶ εἶδεν πᾶς ὁ λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν,

kaì eîden pâs ho laòs autòn peripatoûnta kaì ainoûnta tòn theón,

10
ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν ὁ πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ ‘Ωραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ.

epegínōskon dè autòn hóti autòs ē̂n ho pròs tḕn eleēmosýnēn kathḗmenos epì tē̂i ‘Ōraíāi Pýlēi toû hieroû, kaì eplḗsthēsan thámbous kaì ekstáseōs epì tō̂i symbebēkóti autō̂i.

11
Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν ’Ιωάννην συνέδραμεν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι.

Kratoûntos dè autoû tòn Pétron kaì tòn ’Iōánnēn synédramen pâs ho laòs pròs autoùs epì tē̂i stoā̂i tē̂i kalouménēi Solomō̂ntos ékthamboi.

12
ἰδὼν δὲ ὁ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, ῎Ανδρες ’Ισραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἢ ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν;

idṑn dè ho Pétros apekrínato pròs tòn laón, ῎Andres ’Israēlîtai, tí thaumázete epì toútōi, ḕ hēmîn tí atenízete hōs idíāi dynámei ḕ eusebeíāi pepoiēkósin toû peripateîn autón?

13
ὁ θεὸς ’Αβραὰμ καὶ [ὁ θεὸς] ’Ισαὰκ καὶ [ὁ θεὸς] ’Ιακώβ, ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ ’Ιησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν·

ho theòs ’Abraàm kaì [ho theòs] ’Isaàk kaì [ho theòs] ’Iakṓb, ho theòs tō̂n patérōn hēmō̂n, edóxasen tòn paîda autoû ’Iēsoûn, hòn hymeîs mèn paredṓkate kaì ērnḗsasthe katà prósōpon Pilátou, krínantos ekeínou apolýein:

14
ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν,

hymeîs dè tòn hágion kaì díkaion ērnḗsasthe, kaì ēitḗsasthe ándra phonéa charisthē̂nai hymîn,

15
τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.

tòn dè archēgòn tē̂s zōē̂s apekteínate, hòn ho theòs ḗgeiren ek nekrō̂n, hoû hēmeîs mártyrés esmen.

16
καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ ἡ πίστις ἡ δι’ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.

kaì epì tē̂i pístei toû onómatos autoû toûton hòn theōreîte kaì oídate esteréōsen tò ónoma autoû, kaì hē pístis hē di’ autoû édōken autō̂i tḕn holoklērían taútēn apénanti pántōn hymō̂n.

17
καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν·

kaì nŷn, adelphoí, oîda hóti katà ágnoian epráxate, hṓsper kaì hoi árchontes hymō̂n:

18
ὁ δὲ θεὸς ἃ προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως.

ho dè theòs hà prokatḗngeilen dià stómatos pántōn tō̂n prophētō̂n patheîn tòn Christòn autoû eplḗrōsen hoútōs.

19
μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας,

metanoḗsate oûn kaì epistrépsate eis tò exaleiphthē̂nai hymō̂n tàs hamartías,

20
ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν Χριστόν, ’Ιησοῦν,

hópōs àn élthōsin kairoì anapsýxeōs apò prosṓpou toû kyríou kaì aposteílēi tòn prokecheirisménon hymîn Christón, ’Iēsoûn,

21
ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ’ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν.

hòn deî ouranòn mèn déxasthai áchri chrónōn apokatastáseōs pántōn hō̂n elálēsen ho theòs dià stómatos tō̂n hagíōn ap’ aiō̂nos autoû prophētō̂n.

22
Μωϋσῆς μὲν εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.

Mōÿsē̂s mèn eîpen hóti Prophḗtēn hymîn anastḗsei kýrios ho theòs hymō̂n ek tō̂n adelphō̂n hymō̂n hōs emé: autoû akoúsesthe katà pánta hósa àn lalḗsēi pròs hymâs.

23
ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ.

éstai dè pâsa psychḕ hḗtis eàn mḕ akoúsēi toû prophḗtou ekeínou exolethreuthḗsetai ek toû laoû.

24
καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας.

kaì pántes dè hoi prophē̂tai apò Samouḕl kaì tō̂n kathexē̂s hósoi elálēsan kaì katḗngeilan tàs hēméras taútas.

25
ὑμεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο ὁ θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς ’Αβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου ἐνευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.

hymeîs este hoi hyioì tō̂n prophētō̂n kaì tē̂s diathḗkēs hē̂s diétheto ho theòs pròs toùs patéras hymō̂n, légōn pròs ’Abraám, Kaì en tō̂i spérmatí sou eneulogēthḗsontai pâsai hai patriaì tē̂s gē̂s.

26
ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας ὁ θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.

hymîn prō̂ton anastḗsas ho theòs tòn paîda autoû apésteilen autòn eulogoûnta hymâs en tō̂i apostréphein hékaston apò tō̂n ponēriō̂n hymō̂n.