Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Acts 6:12

New Testament
Chapter
Verses
12
συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον,

synekínēsán te tòn laòn kaì toùs presbytérous kaì toùs grammateîs, kaì epistántes synḗrpasan autòn kaì ḗgagon eis tò synédrion,