Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Colossians 2:8

New Testament
Chapter
Verses
8
βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς ἀπάτης κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ οὐ κατὰ Χριστόν·

blépete mḗ tis hymâs éstai ho sylagōgō̂n dià tē̂s philosophías kaì kenē̂s apátēs katà tḕn parádosin tō̂n anthrṓpōn, katà tà stoicheîa toû kósmou kaì ou katà Christón: