Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Colossians 3:17

New Testament
Chapter
Verses
17
καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου ’Ιησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῷ θεῷ πατρὶ δι’ αὐτοῦ.

kaì pân hó ti eàn poiē̂te en lógōi ḕ en érgōi, pánta en onómati kyríou ’Iēsoû, eucharistoûntes tō̂i theō̂i patrì di’ autoû.