Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Éphésiens 6

New Testament
Chapter
Verses
1
Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν κυρίῳ, τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον.

Tà tékna, hypakoúete toîs goneûsin hymō̂n en kyríōi, toûto gár estin díkaion.

2
τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,

tíma tòn patéra sou kaì tḕn mētéra, hḗtis estìn entolḕ prṓtē en epangelíāi,

3
ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.

hína eû soi génētai kaì ésēi makrochrónios epì tē̂s gē̂s.

4
Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου.

Kaì hoi patéres, mḕ parorgízete tà tékna hymō̂n, allà ektréphete autà en paideíāi kaì nouthesíāi kyríou.

5
Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ,

Hoi doûloi, hypakoúete toîs katà sárka kyríois metà phóbou kaì trómou en haplótēti tē̂s kardías hymō̂n hōs tō̂i Christō̂i,

6
μὴ κατ’ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ’ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς,

mḕ kat’ ophthalmodoulían hōs anthrōpáreskoi all’ hōs doûloi Christoû poioûntes tò thélēma toû theoû ek psychē̂s,

7
μετ’ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,

met’ eunoías douleúontes, hōs tō̂i kyríōi kaì ouk anthrṓpois,

8
εἰδότες ὅτι ἕκαστος, ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.

eidótes hóti hékastos, eán ti poiḗsēi agathón, toûto komísetai parà kyríou, eíte doûlos eíte eleútheros.

9
Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν ὁ κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ’ αὐτῷ.

Kaì hoi kýrioi, tà autà poieîte pròs autoús, aniéntes tḕn apeilḗn, eidótes hóti kaì autō̂n kaì hymō̂n ho kýriós estin en ouranoîs, kaì prosōpolēmpsía ouk éstin par’ autō̂i.

10
Τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

Toû loipoû endynamoûsthe en kyríōi kaì en tō̂i krátei tē̂s ischýos autoû.

11
ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·

endýsasthe tḕn panoplían toû theoû pròs tò dýnasthai hymâs stē̂nai pròs tàs methodeías toû diabólou:

12
ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.

hóti ouk éstin hēmîn hē pálē pròs haîma kaì sárka, allà pròs tàs archás, pròs tàs exousías, pròs toùs kosmokrátoras toû skótous toútou, pròs tà pneumatikà tē̂s ponērías en toîs epouraníois.

13
διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.

dià toûto analábete tḕn panoplían toû theoû, hína dynēthē̂te antistē̂nai en tē̂i hēmérāi tē̂i ponērā̂i kaì hápanta katergasámenoi stē̂nai.

14
στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης,

stē̂te oûn perizōsámenoi tḕn osphỳn hymō̂n en alētheíāi, kaì endysámenoi tòn thṓraka tē̂s dikaiosýnēs,

15
καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης,

kaì hypodēsámenoi toùs pódas en hetoimasíāi toû euangelíou tē̂s eirḗnēs,

16
ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι·

en pâsin analabóntes tòn thyreòn tē̂s písteōs, en hō̂i dynḗsesthe pánta tà bélē toû ponēroû [tà] pepyrōména sbésai:

17
καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα θεοῦ,

kaì tḕn perikephalaían toû sōtēríou déxasthe, kaì tḕn máchairan toû pneúmatos, hó estin rhē̂ma theoû,

18
διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων,

dià pásēs proseuchē̂s kaì deḗseōs proseuchómenoi en pantì kairō̂i en pneúmati, kaì eis autò agrypnoûntes en pásēi proskarterḗsei kaì deḗsei perì pántōn tō̂n hagíōn,

19
καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου

kaì hypèr emoû, hína moi dothē̂i lógos en anoíxei toû stómatós mou, en parrēsíāi gnōrísai tò mystḗrion toû euangelíou

20
ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.

hypèr hoû presbeúō en halýsei, hína en autō̂i parrēsiásōmai hōs deî me lalē̂sai.

21
῞Ινα δὲ καὶ ὑμεῖς εἰδῆτε τὰ κατ’ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ,

῞Ina dè kaì hymeîs eidē̂te tà kat’ emé, tí prássō, pánta gnōrísei hymîn Tychikòs ho agapētòs adelphòs kaì pistòs diákonos en kyríōi,

22
ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν.

hòn épempsa pròs hymâs eis autò toûto hína gnō̂te tà perì hēmō̂n kaì parakalésēi tàs kardías hymō̂n.

23
Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου ’Ιησοῦ Χριστοῦ.

Eirḗnē toîs adelphoîs kaì agápē metà písteōs apò theoû patròs kaì kyríou ’Iēsoû Christoû.

24
ἡ χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν ’Ιησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ.

hē cháris metà pántōn tō̂n agapṓntōn tòn kýrion hēmō̂n ’Iēsoûn Christòn en aphtharsíāi.