Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Galates 4

New Testament
Chapter
Verses
1
Λέγω δέ, ἐφ’ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὤν,

Légō dé, eph’ hóson chrónon ho klēronómos nḗpiós estin, oudèn diaphérei doúlou kýrios pántōn ṓn,

2
ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.

allà hypò epitrópous estìn kaì oikonómous áchri tē̂s prothesmías toû patrós.

3
οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι·

hoútōs kaì hēmeîs, hóte ē̂men nḗpioi, hypò tà stoicheîa toû kósmou ḗmetha dedoulōménoi:

4
ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,

hóte dè ē̂lthen tò plḗrōma toû chrónou, exapésteilen ho theòs tòn hyiòn autoû, genómenon ek gynaikós, genómenon hypò nómon,

5
ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

hína toùs hypò nómon exagorásēi, hína tḕn hyiothesían apolábōmen.

6
῞Οτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον, Αββα ὁ πατήρ.

῞Oti dé este hyioí, exapésteilen ho theòs tò pneûma toû hyioû autoû eis tàs kardías hēmō̂n, krâzon, Abba ho patḗr.

7
ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ.

hṓste oukéti eî doûlos allà hyiós: ei dè hyiós, kaì klēronómos dià theoû.

8
’Αλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς·

’Allà tóte mèn ouk eidótes theòn edouleúsate toîs phýsei mḕ oûsin theoîs:

9
νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε;

nŷn dè gnóntes theón, mâllon dè gnōsthéntes hypò theoû, pō̂s epistréphete pálin epì tà asthenē̂ kaì ptōchà stoicheîa, hoîs pálin ánōthen douleúein thélete?

10
ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς.

hēméras paratēreîsthe kaì mē̂nas kaì kairoùs kaì eniautoús.

11
φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.

phoboûmai hymâs mḗ pōs eikē̂i kekopíaka eis hymâs.

12
Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε·

Gínesthe hōs egṓ, hóti kagṑ hōs hymeîs, adelphoí, déomai hymō̂n. oudén me ēdikḗsate:

13
οἴδατε δὲ ὅτι δι’ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον,

oídate dè hóti di’ asthéneian tē̂s sarkòs euēngelisámēn hymîn tò próteron,

14
καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν ’Ιησοῦν.

kaì tòn peirasmòn hymō̂n en tē̂i sarkí mou ouk exouthenḗsate oudè exeptýsate, allà hōs ángelon theoû edéxasthé me, hōs Christòn ’Iēsoûn.

15
ποῦ οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι.

poû oûn ho makarismòs hymō̂n? martyrō̂ gàr hymîn hóti ei dynatòn toùs ophthalmoùs hymō̂n exorýxantes edṓkaté moi.

16
ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;

hṓste echthròs hymō̂n gégona alētheúōn hymîn?

17
ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

zēloûsin hymâs ou kalō̂s, allà ekkleîsai hymâs thélousin, hína autoùs zēloûte.

18
καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς,

kalòn dè zēloûsthai en kalō̂i pántote, kaì mḕ mónon en tō̂i pareînaí me pròs hymâs,

19
τεκνία μου, οὓς πάλιν ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν·

teknía mou, hoùs pálin ōdínō méchris hoû morphōthē̂i Christòs en hymîn:

20
ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν.

ḗthelon dè pareînai pròs hymâs árti, kaì alláxai tḕn phōnḗn mou, hóti aporoûmai en hymîn.

21
Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;

Légeté moi, hoi hypò nómon thélontes eînai, tòn nómon ouk akoúete?

22
γέγραπται γὰρ ὅτι ’Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.

gégraptai gàr hóti ’Abraàm dýo hyioùs éschen, héna ek tē̂s paidískēs kaì héna ek tē̂s eleuthéras.

23
ἀλλ’ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι’ ἐπαγγελίας.

all’ ho mèn ek tē̂s paidískēs katà sárka gegénnētai, ho dè ek tē̂s eleuthéras di’ epangelías.

24
ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ‘Αγάρ.

hátiná estin allēgoroúmena: haûtai gár eisin dýo diathē̂kai, mía mèn apò órous Sinâ, eis douleían gennō̂sa, hḗtis estìn ‘Agár.

25
τὸ δὲ ‘Αγὰρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ’Αραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ’Ιερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς.

tò dè ‘Agàr Sinâ óros estìn en tē̂i ’Arabíāi, systoicheî dè tē̂i nŷn ’Ierousalḗm, douleúei gàr metà tō̂n téknōn autē̂s.

26
ἡ δὲ ἄνω ’Ιερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν·

hē dè ánō ’Ierousalḕm eleuthéra estín, hḗtis estìn mḗtēr hēmō̂n:

27
γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

gégraptai gár, Euphránthēti, steîra hē ou tíktousa: rhē̂xon kaì bóēson, hē ouk ōdínousa: hóti pollà tà tékna tē̂s erḗmou mâllon ḕ tē̂s echoúsēs tòn ándra.

28
ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ ’Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ.

hymeîs dé, adelphoí, katà ’Isaàk epangelías tékna esté.

29
ἀλλ’ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν.

all’ hṓsper tóte ho katà sárka gennētheìs edíōken tòn katà pneûma, hoútōs kaì nŷn.

30
ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ῎Εκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

allà tí légei hē graphḗ? ῎Ekbale tḕn paidískēn kaì tòn hyiòn autē̂s, ou gàr mḕ klēronomḗsei ho hyiòs tē̂s paidískēs metà toû hyioû tē̂s eleuthéras.

31
διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.

dió, adelphoí, ouk esmèn paidískēs tékna allà tē̂s eleuthéras.