Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Galatians 4:7

New Testament
Chapter
Verses
7
ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ.

hṓste oukéti eî doûlos allà hyiós: ei dè hyiós, kaì klēronómos dià theoû.