Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Hebrews 4:4

New Testament
Chapter
Verses
4
εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, Καὶ κατέπαυσεν ὁ θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·

eírēken gár pou perì tē̂s hebdómēs hoútōs, Kaì katépausen ho theòs en tē̂i hēmérāi tē̂i hebdómēi apò pántōn tō̂n érgōn autoû: