Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Jacques 2

New Testament
Chapter
Verses
1
’Αδελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν ’Ιησοῦ Χριστοῦ τῆς δόξης.

’Adelphoí mou, mḕ en prosōpolēmpsíais échete tḕn pístin toû kyríou hēmō̂n ’Iēsoû Christoû tē̂s dóxēs.

2
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

eàn gàr eisélthēi eis synagōgḕn hymō̂n anḕr chrysodaktýlios en esthē̂ti lamprā̂i, eisélthēi dè kaì ptōchòs en rhyparā̂i esthē̂ti,

3
ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,

epiblépsēte dè epì tòn phoroûnta tḕn esthē̂ta tḕn lampràn kaì eípēte, Sỳ káthou hō̂de kalō̂s, kaì tō̂i ptōchō̂i eípēte, Sỳ stē̂thi ḕ káthou ekeî hypò tò hypopódión mou,

4
οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν;

ou diekríthēte en heautoîs kaì egénesthe kritaì dialogismō̂n ponērō̂n?

5
’Ακούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῷ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;

’Akoúsate, adelphoí mou agapētoí. ouch ho theòs exeléxato toùs ptōchoùs tō̂i kósmōi plousíous en pístei kaì klēronómous tē̂s basileías hē̂s epēngeílato toîs agapō̂sin autón?

6
ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια;

hymeîs dè ētimásate tòn ptōchón. ouch hoi ploúsioi katadynasteúousin hymō̂n, kaì autoì hélkousin hymâs eis kritḗria?

7
οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ’ ὑμᾶς;

ouk autoì blasphēmoûsin tò kalòn ónoma tò epiklēthèn eph’ hymâs?

8
εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν, ’Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε·

ei méntoi nómon teleîte basilikòn katà tḕn graphḗn, ’Agapḗseis tòn plēsíon sou hōs seautón, kalō̂s poieîte:

9
εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται.

ei dè prosōpolēmpteîte, hamartían ergázesthe, elenchómenoi hypò toû nómou hōs parabátai.

10
ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.

hóstis gàr hólon tòn nómon tērḗsēi, ptaísēi dè en hení, gégonen pántōn énochos.

11
ὁ γὰρ εἰπών, Μὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί, Μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

ho gàr eipṓn, Mḕ moicheúsēis, eîpen kaí, Mḕ phoneúsēis: ei dè ou moicheúeis, phoneúeis dé, gégonas parabátēs nómou.

12
οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι.

hoútōs laleîte kaì hoútōs poieîte hōs dià nómou eleutherías méllontes krínesthai.

13
ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῷ μὴ ποιήσαντι ἔλεος· κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως.

hē gàr krísis anéleos tō̂i mḕ poiḗsanti éleos: katakauchâtai éleos kríseōs.

14
Τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;

Tí tò óphelos, adelphoí mou, eàn pístin légēi tis échein, érga dè mḕ échēi? mḕ dýnatai hē pístis sō̂sai autón?

15
ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς,

eàn adelphòs ḕ adelphḕ gymnoì hypárchōsin kaì leipómenoi tē̂s ephēmérou trophē̂s,

16
εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, ‘Υπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος;

eípēi dé tis autoîs ex hymō̂n, ‘Ypágete en eirḗnēi, thermaínesthe kaì chortázesthe, mḕ dō̂te dè autoîs tà epitḗdeia toû sṓmatos, tí tò óphelos?

17
οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ’ ἑαυτήν.

hoútōs kaì hē pístis, eàn mḕ échēi érga, nekrá estin kath’ heautḗn.

18
’Αλλ’ ἐρεῖ τις, Σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν.

’All’ ereî tis, Sỳ pístin écheis kagṑ érga échō. deîxón moi tḕn pístin sou chōrìs tō̂n érgōn, kagṓ soi deíxō ek tō̂n érgōn mou tḕn pístin.

19
σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς θεός ἐστιν; καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν.

sỳ pisteúeis hóti heîs theós estin? kalō̂s poieîs: kaì tà daimónia pisteúousin kaì phríssousin.

20
θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν;

théleis dè gnō̂nai, ō̂ ánthrōpe kené, hóti hē pístis chōrìs tō̂n érgōn argḗ estin?

21
’Αβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας ’Ισαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον;

’Abraàm ho patḕr hēmō̂n ouk ex érgōn edikaiṓthē, anenénkas ’Isaàk tòn hyiòn autoû epì tò thysiastḗrion?

22
βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη,

blépeis hóti hē pístis synḗrgei toîs érgois autoû kaì ek tō̂n érgōn hē pístis eteleiṓthē,

23
καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, ’Επίστευσεν δὲ ’Αβραὰμ τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη.

kaì eplērṓthē hē graphḕ hē légousa, ’Epísteusen dè ’Abraàm tō̂i theō̂i, kaì elogísthē autō̂i eis dikaiosýnēn, kaì phílos theoû eklḗthē.

24
ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.

horâte hóti ex érgōn dikaioûtai ánthrōpos kaì ouk ek písteōs mónon.

25
ὁμοίως δὲ καὶ ‘Ραὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῷ ἐκβαλοῦσα;

homoíōs dè kaì ‘Raàb hē pórnē ouk ex érgōn edikaiṓthē, hypodexaménē toùs angélous kaì hetérāi hodō̂i ekbaloûsa?

26
ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν.

hṓsper gàr tò sō̂ma chōrìs pneúmatos nekrón estin, hoútōs kaì hē pístis chōrìs érgōn nekrá estin.