Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum James 2:3

New Testament
Chapter
Verses
3
ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε, Σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῷ πτωχῷ εἴπητε, Σὺ στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,

epiblépsēte dè epì tòn phoroûnta tḕn esthē̂ta tḕn lampràn kaì eípēte, Sỳ káthou hō̂de kalō̂s, kaì tō̂i ptōchō̂i eípēte, Sỳ stē̂thi ḕ káthou ekeî hypò tò hypopódión mou,