Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum James 3:7

New Testament
Chapter
Verses
7
πᾶσα γὰρ φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων δαμάζεται καὶ δεδάμασται τῇ φύσει τῇ ἀνθρωπίνῃ·

pâsa gàr phýsis thēríōn te kaì peteinō̂n herpetō̂n te kaì enalíōn damázetai kaì dedámastai tē̂i phýsei tē̂i anthrōpínēi: